ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ МІКРОПОЛЕ «ВІДДАНІСТЬ» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • К.Р. Близнюк

Ключові слова:

лексико-семантичне поле, семантичне мікрополе, лексема, сема, опозиція

Анотація

У статті проаналізовано лексемний і семний склад мікрополя «відданість», а також його системну організацію в українській мові. Компоненти значення, що функціонують у мікрополі, відображають семантику відданості, вірності, прихильності, постійності, стійкості, сміливості та жертовності заради об’єкту почуття, котрим для лексико-семантичного поля «патріотизм» виступають Батьківщина, власний народ, його закони, традиції, історія тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Близнюк К.Р. Структурно-семантична організація мікрополя “devotion” у структурі лексико-

семантичного поля “patriotism” (на матеріалі англійської мови) / К.Р. Близнюк // Актуальні про-

блеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. — Вип. 10 / гол. ред. М.Є. Скиба; відпов. за вип.

М.М. Торчинський. — Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2016. — Т. 1 (А–І). — С. 56–62.

Вержбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / А. Вержбицкая ;

пер. с англ. А.Д. Шмелева. — М. : Языки славянской культуры, 2001. — 272 с.

Воркачев С.Г. Любовь как лингвокультурный концепт / С.Г. Воркачев. — М. : Гнозис, 2007. —

с.

Голубовська І.О. Етноспецифічні константи мовної свідомості : автореф. дис. ... д-ра філол. наук :

02.15 / І.О. Голубовська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2004. — 38 с.

Жаботинская С.А. Лексическое значение: принципы построения концептуальной сети /

С.А. Жаботинская // Pstyga, A. (red.) Slovo z perspektywy jezykoznawcy s tlumacza. — Gdansk :

Widawnictwo Universytetu Gdanskiego, 2005. — S. 53–62.

Жилко Ф.Т. Про семантичні поля української мови / Ф.Т. Жилко // Українська мова і література

в школі. — 1972. — № 12. — С. 25–32.

Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э. Изард ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 1999. — 464 с.

Кантино Ж.П. Сигнификативные оппозиции [signifying opposition] / Ж.П. Кантино // Принципы

типологического анализа языков различного строя / отв. ред. Б.А. Успенский. — М., 1972. —

С. 61–94.

Кузнецов А.М. От компонентного анализа к компонентному синтезу / А.М. Кузнецов ; отв. ред.

В.Н. Ярцева ; Академия наук СССР, Научный совет «Теория советского языкознания», Институт

языкознания. — М. : Наука, 1986. — 123 [2] с.

Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка / Э.В. Кузнецова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :

Высшая школа, 1989. — 216 с.

Лучик А.А. Компонентний аналіз у зіставних дослідженнях лексичних одиниць / А.А. Лучик //

Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. / [відп. ред. М.П. Фабіан] ; МОН України,

Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород : [Папірус-Ф], 2009. — Вип. 7. — С. 258–262.

Маркус С. Логический аспект лингвистических оппозиций / С. Маркус // Проблемы структур-

ной лингвистики / отв. ред. С.К. Шаумян. — М. : Изд-во АН СССР, 1963. — С. 47–74.

Скрипник Н.І. Концепт ЗРАДА в українському фольклорі / Н.І. Скрипник // Актуальні про-

блеми філології та перекладознавства. — 2014. — Вип. 7. — С. 146–150.

Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю.С. Степанов. — М. : Наука,

— 312 с.

Трубецкой Н.С. Основы фонологии / Н.С. Трубецкой ; пер. с нем. А.А. Холодовича ;

ред. С.Д. Кацнельсона. — М. : Изд. иностр. лит., 1960. — 372 с.

Украинский семантический словарь. Проспект (Машинный формат базы данных и принципы

его автоматизированного составления) / М.М. Пещак, Н.Ф. Клименко, Е.А. Карпиловская и др. ;

отв. ред. М.М. Пещак. — К. : Наукова думка, 1990. — 264 с.

Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics / Dirk Geeraerts. — Oxford University Press Inc., New

York, 2010. — 362 p.

Schaff A. Jezyk a poznanie / Adam Schaff. — Warszawa : Panstwowe Wydawn. Naukowe, 1964. — 275 s.

Downloads


Переглядів анотації: 268

Опубліковано

2017-10-10

Як цитувати

Близнюк, К. (2017). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ МІКРОПОЛЕ «ВІДДАНІСТЬ» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/199

Номер

Розділ

Мовознавство