Керівництво для авторів

Керівництво для авторів 

Вимоги до публікацій у науковому збірнику “STUDIA PHILOLOGICA”
Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або в коментарях для редактора нижче подані необхідні пояснення).

Оригінальність статті більше 75%.

Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.

Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним на сторінці журналу.

При оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо гарантій сліпого рецензування.

Наукова стаття має містити виклад кінцевих або проміжних результатів дослідження, висвітлювати окреме питання за темою дисертації чи іншого наукового дослідження, фіксувати пріоритет автора у його пошуках, уводити його здобутки в науковий обіг. Подається до друку в завершеному вигляді відповідно до вимог МОН України (див. Бюлетень ВАК України № 1, 2003; № 2, 2008) .
Мова публікації – англійська, українська, .
Обсяг публікації – від 0.4 до 1 авторського аркуша (16 000-40 000 символів із пробілами).
Технічні параметри. Текст має бути набраний у Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт. міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см. Не допускається викорстання Caps Lock для написання слів великими літерами (крім заголовних на початку речення або у власних назвах)
Цитати і визначення (дефініції) слів подаються в подвійних лапках, у дослідженнях семантики значення слова подається в лапках: "…’" Чітко диференціюються знаки дефіса (-) і тире (–), наприклад: "Дискурс – це...".

Фрагменти рукопису, що містять ілюстративний матеріал, друкуються курсивом; для слова чи фрази в цитаті, на яке потрібно звернути увагу, використовується підкреслення. Назви розділів (вступ, критичний огляд літератури і т.д.) подаються напівжирним шрифтом. Пропуски в наведених цитатах позначаються так: <...>. Підрядкові виноски не допускаються.

Ілюстрації подаються в тексті одразу після абзацу, до якого вони стосуються. Посилання на ілюстрацію у тексті виділяється курсивом (Наприклад, «У табл. 1 наведено результати…»). Кожна таблиця обов’язково повинна бути підписана вгорі (Табл. 1. Назва), а назва рисунку подається під ним: Рис. 1. Назва.

Шаблон статті (Подано за посиланням)
Титульна сторінка статті:
• УДК (обов’язково);
• Назва;
• Прізвище та ініціали першого автора;
• Назва установи, де працює автор;
• Електронна пошта автора для листування;

 • ORCID (обов’язково);
 • Якщо стаття написана в співавторстві, після прізвища першого автора в круглих дужках вказується «(відповідальний автор)» або «(corresponding author)», далі подається вся інформація про другого автора у порядку, наведеному вище.
  Дві анотації з ключовими словами після кожної з них. Обсяг кожної анотації –  до 800 знаків (включаючи ключові слова).
  Порядок оформлення кожної анотації: прізвище, ініціали автора та назва статті (виділити жирним курсивом); текст анотації (курсивом); (з абзацу) ключові слова (курсивом).
  Анотація (abstract). Зауважте, що дані про авторів, назва, ключові слова та анотація, будуть використані як метадані для опису Вашої статті, тому вони повинні максимально чітко відображати її зміст. Для якісного пошуку цього контенту в мережі, будь ласка, уникайте занадто узагальнених та складних формулювань, використовуйте тільки загальновідомі абревіатури. Анотацію варто почати з опису логічних підстав для проведення Вашого дослідження, виходячи з результатів попередніх, завершити опис утвердженням конкретного питання для вирішення або висуненням гіпотези. Далі слід вказати мету дослідження. Для емпіричних досліджень варто включити розміри вибірки для основних експериментів. Обов'язково треба зазначити основні результати дослідження. Окремо вказати чіткі й логічні висновки. Анотація розмішується окремо від статті, тому вона має бути цілісною та завершеною.
  Ключові слова: поняття 1, поняття 2, поняття З, поняття 4, поняття 5, поняття 6, поняття 7.
  ВАЖЛИВО: ключові слова необхідні для пошукових систем і класифікації статей за темами. В інтересах автора вказати кількість ключових слів необхідних для збільшення шансів знаходження статті через пошукові системи. Словосполучення вважаються одним ключовим словом. Кількість ключових слів 5-7.
  Вступ (Introduction) має містити визначення мети дослідження та представлення відповідних передумов роботи, при цьому слід уникати детального обстеження літератури та визначення результатів дослідження. Вступ статті також має обґрунтовувати чому тема статті є актуальною, важливою та оригінальною. У вступі міститься постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
  Критичний огляд літератури, концептуальних рамок, гіпотез і т.ін. (Theoretical Background). Цей підрозділ має поглибити (але не повторювати) вступ (introduction). В ньому потрібно проаналізувати літературу з цієї теми (але без надмірної деталізації) відповідно до наукової позиції статті, продемонструвати її внесок у розробку заявленої теми; сформулювати (та обґрунтовувати) теоретичні чи концептуальні положення, наявні в роботі; визначити низку гіпотез, що потребують перевірки, або дослідницьких питань, що підлягають вивченню у статті. Варто врахувати, що посилання на відповідні публікації в цитованих міжнародних виданнях, а також власні попередні публікації з цієї тематики, окреслять роль Вашої статті у вирішенні конкретної наукової проблеми та її науковий внесок. В аналізі публікацій необхідно вказати: результати, які вдалося отримати авторам цих видань, та невирішені проблеми.
  Методологія дослідження (Methods). Містить опис ходу дослідження (вибірки), характеристику методів та методики, вказівку про можливі похибки результатів. Опис методології дослідження повинен давати чітке уявлення про об'єктивність отриманих результатів. Відомості мають бути короткими, але достатніми, аби інші науковці могли повторити дослідження. Звертаємо увагу, що простий перелік методів дослідження буде відхилено. Використані методи повинні бути загальновідомими, тобто раніше опублікованими і за можливості подані посилання на них у списку літератури (references). Читач має знати, що емпіричні дані та/чи інші матеріали достовірні, вичерпні й логічні, а методологія дослідження доцільна, систематична й точна.
  Результати дослідження та обговорення (Results and Discussion). Результати дослідження мають бути чіткими та зрозумілими. Варто розкрити значення результатів дослідження та пов'язати їх із актуальними науковими концепціями. Уникайте розлогих цитат та обговорення опублікованої літератури.
  Висновки та перспективи подальших досліджень (Conclusions and perspectives). Підрозділ має містити: основні висновки дослідження, чітко окреслені оригінальність та науковий внесок статті, обговорення впливу й застосування результатів дослідження, критичну оцінку недоліків вивчення та визначення перспективних напрямів для подальших досліджень.
  Подяка (Acknowledgements) (за потреби). Потрібно подати перелік осіб, які надали допомогу в ході дослідження. Варто згадати всіх співробітників, які, наприклад, здійснювали огляд літератури чи проводили аналіз даних, редагували статтю стилістично і т.д. Також варто подякувати всім, хто зробив вагомий внесок у поліпшення статті, наприклад, пропонуючи зауваження чи пропозиції.
 • Ілюстрації подаються в тексті одразу після абзацу, до якого вони стосуються. Посилання на ілюстрацію у тексті виділяється курсивом (Наприклад, «У табл. 1 наведено результати…»). Кожна таблиця обов’язково повинна бути підписана вгорі (Табл. 1. Назва), а назва рисунку подається під ним: Рис. 1. Назва. Кольорові ілюстрації не допускаються.
 • Укладання списку використаних джерел. Список використаних джерел укладають за міжнародним стандартом АРА 7, незалежно від мови тексту статті і (вітчизняний стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» використовувався у матеріалах, поданих до друку до 2020 р.)  Підзаголовок - ДЖЕРЕЛА або REFERENCES, залежно від мови статті (вирівнювання за лівим краєм, курсив, 14 пт.). Джерела наводять в алфавітному порядку з окремого абзацу, шрифт 14 пт, міжрядковий інтервал 1.0. Праці одного автора подаються в хронологічному порядку.
 • Викорстання штучного інтелекту.Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства несе відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM. Використання LLM в дослідженні має бути належним чином задокументовано в розділі “Методи” рукопису або у відповідній альтернативній частині, якщо розділ “Методи” недоступний.

Для статей українською мовою,  оформляються списки ДЖЕРЕЛА та REFERENCES.

Для статей українською мовою, у якій використані лише англомовні (німецько- / франко- / польсько-мовні джерела) оформляється список ДЖЕРЕЛА / REFERENCES. 

Для статей англійською мовою оформляється список "References".

Стиль  - APA 7

Джерела подаються мовою оригіналу в алфавітному порядку

Якщо джерело має ідентифікатор doi, він вказується наприкінці опису джерела

 

Оригінальні назви джерел латиницею:

Посилання на книгу:

Eco, U. (1992). Interpretation and Overinterpretation. Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511627408

Vries de, J. (1977). Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Brill.

Посилання на електронне джерело:

Beowulf. Retrieved December 1, 2018, from http://faculty.virginia.edu/OldEnglish/aspr/a4.1.html

Посилання на сторінки у книзі:

Boyd, R. (1993). Metaphor and Theory Change: What is “Metaphor” a Metaphor for? In A. Ortony, A. (Еd.), Metaphor and Thought (p. 481–532). Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139173865.023

Посилання на сторінки / окрему статтю у журналі або збірнику:

Jackendoff, R. (1996). Conceptual Semantics and Cognitive Linguistics. Cognitive LinguisticsVol. 7(1), 93–128. Doi: http://dx.doi.org/10.1515/cogl.1996.7.1.93

Назви джерел, що в оригіналі є кирилічними, транслітеруються і включаються до загального списку, наприкінці запису додається (in Ukrainian / Russian / …).

Zhykhareva, O. (2018) Ekopoetyka anglomovnoho bibliynoho dyskursu: kontsepty, obrazy, naratsiyi. KNLU. (in Ukrainian)

Список оригінальних назв кирилицею наводиться окремо для потреб редакції і не входить до обсягу публікації.

(Жихарєва Олена Екопоетика англомовного біблійного дискурсу: концепти, образи, нарації. Вид. центр КНЛУ, 2018. 312 с.)

 

Посилання у тексті (вказуючи номер сторінки, слід використовувати скорочення, що відповідає мові цього джерела: для кирилічних джерел - с., для джерел англійською та французькою мовами - р., для німецькомовних джерел - S., для джерел польською мовою - s.)

Посилання на джерело: (Kvitko, 1976), (Vasenko et al., 2008)

Посилання на сторінку: (Gaivenis, 2002, p. 25)

Посилання на сторінки : (Dubuc, 1997, pp. 134–135), (Кочерган, 2008, с. 22–23)

Посилання на рядки у тексті електронного джерела: (Nibelungenlied, (III), 17), або (Nibelungenlied, (3), 17) - "рядок 17 у розділі 3 або ІІІ у джерелі Nibelungenlied"

 

Вартість видання.  З 2023 р. публікація в електронному виданні безкоштовна

 

Щоб подати статтю, будь ласка, зареєструйтеся на сайті через посилання Зареєструватися у верхньому меню домашньої сторінки сайту журналу.

Для оперативного зв’язку редактора з авторами до подання слід додати заявку, що включає відомості про автора (авторів) окремим файлом: прізвище, ім'я та по батькові (повністю, українською та англійською мовою), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання (аспіранти зазначають рік аспірантури), посада, телефони, домашня та електронна адреси.

Заявка для опублікування матеріалів
у науковому збірнику “STUDIA PHILOLOGICA”
Київського університету імені Бориса Грінченка:

Прізвище, ім’я, по батькові (повністюукраїнською та англійською мовою)
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи або навчання (аспіранти зазначають рік аспірантури)
Посада
Телефони
Домашня адреса
Електронна адреса
Електронна адреса

3 Анонімність

Для забезпечення подвійного сліпого рецензування файл з текстом статті не повинен містити імені чи ініціалів автора (зокрема і в прихованому тексті чи властивостях файлу), будь-яких згадок про приналежність авторові процитованих публікацій.

В окремому супровідному файлі слід подати:
— індекс УДК;
— ім’я, прізвище, по батькові (за наявності), приналежність до наукової чи освітньої установи та її повну поштову адресу, науковий ступінь, публічну адресу електронної пошти, номер телефону, ORCiD iD кожного автора;
— іншу додаткову інформацію, яка може бути корисною для редколегії чи рецензентів.

4 Спілкування

Усе спілкування редколегії з авторами здійснюється через електронну пошту. Потурбуйтеся, щоб листи від редколегії не губилися в папці «Спам» вашого сервісу електронної пошти. Зазвичай вони містять у темі абревіатуру [STKM].

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.