ФРАЗЕОЛОГІЧНІ УТВОРЕННЯ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

  • В.Ю. Дроботенко

Ключові слова:

фразеологічне утворення, соціальна фразеологія, соціофраземіка, антропоцентрич- ність, теофраземіка.

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення фразеологізму, запропоновано нові фразеологічні терміни, як-от: «соціальна фразеологія», або «соціофраземіка», «теофраземіка»; на прикладі теофраземіки доведено інтернаціональний характер фразеологічних утворень різноструктурних мов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии / Н.Н. Амосова. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1963. — 208 с.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. — М. : Просвещение,

— 218 с.

Будагов Р.А. «Французская стилистика» Шарля Балли / Р.А. Будагов // Балли Ш. Французская

стилистика. — М. : Наука, 1961. — С. 5–16.

Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как научной дисциплины. Труды

юбилейной сессии ЛГУ / В.В. Виноградов. — Л. : ЛГУ, 1946. — С. 48–69.

Жуйкова М. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов : моногр. /

М. Жуйкова. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. — 416 с.

Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов / В.П. Жуков. — М. : Просвещение, 1978. — 250 с.

Кунин А.В. Английская фразеология (теорет. курс) / А.В. Кунин. — М. : Высш. шк., 1970. — 343 с.

Кунин А.В. Курс фразеології сучасної англійської мови / А.В. Кунин. — М. : Высш. шк., 1990.

Makkai A. Idiom Structure in English / A. Makkai. — The Hague, 1987.

Матвіяс І.Г. Народна фразеологія в матеріалах Атласу української мови / І.Г. Матвіяс // Питання

фразеології східнослов’янських мов. Тези респ. наукової конференції. — К. : Наук. думка, 1972. —

С. 147–148.

Мацьків П. Концептосфера Бог в українському мовному просторі : моногр. / П. Мацьків. —

Дрогобич : Коло, 2007. — 332 с.

Мелерович А.М. Фразеологизмы в русской речи. Словарь / А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко. —

М. : АСТ, Астрель, 2005.

Огуй О.Д. Одиниці фразеологічного рівня мови та специфіка їх перекладу / О.Д. Огуй // Вісник

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — Х. : Константа, 2004. — № 635. —

С. 123–127.

Савицький В.М. Англійська фразеологія: Проблеми моделювання / В.М. Савицький. — Самара,

— C. 95.

Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний ас-

пекти) / О.О. Селіванова. — К.–Черкаси : Брама, 2004. — 276 с.

Скрипник Л.Г. Фольклорні елементи в українській фразеології / Л.Г. Скрипник //

Мовознавство. — 1971. — № 2. — С. 58–65.

Смирницький А.І. Лекції з історії англійської мови / А.І. Смирницький. — 3-тє вид. — М. :

Вид-во КДУ; Добросвіт, 2006. — 236 с.

Смит Л.П. Фразеология английского языка / Л.П. Смит. — М., 1998.

Федуленкова Т.Н. Изоморфизм и алломорфизм в германской фразеологии (на материале ан-

глийского, немецкого и шведского языков) : автореф. дис. … д-ра филол. наук / Т.Н. Федуленкова. —

Северодвинск, 2006. — 35 с.

Федуленкова Т.Н. Проблема общего и специфического в соматической фразеологии некоторых

германских языков (на материале английского, немецкого и шведского языков) : дис. … канд. фи-

лол. наук / Т.Н. Федуленкова. — М., 1984.

Федуленкова Т.Н. Фразеологические универсалии (на материале глагольной, соматической и би-

блейской фразеологии английского, немецкого и шведского языков) / Т.Н. Федуленкова // Лингвистика

и лингвистическое образование в современном мире : материалы международ. конф., посвященной

-летию со дня рождения профессора В.Д. Аракина. — М. : Прометей, 2004. — С. 172–177.

Хоменко В.І. Українська фольклорна фразеологія / В.І. Хоменко // Питання фразеології

східнослов’янських мов. Тези респ. наукової конференції. — К. : Наук. думка, 1972. — С. 145–146.

Хоменко В.І. Фразеологічний склад народних казок, записаних на Полтавщині / В.І. Хоменко //

Праці Х Республіканської діалектної наради. — К. : Вид-во АН УРСР. — С. 65–68.

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. — М. : Высш. шк.,

— 231 с.

Швейцер А.Д. Теорія перекладу [Eлектронний ресурс] / А.Д. Швейцер. — Режим доступу :

http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/shveiz-tr.shtml

Weinreich U. Problems in the Analysis of Idioms: Substance and Structure of Language. — University

of California Press, Berkley and Los Angeles, 1984.

Downloads


Переглядів анотації: 505

Опубліковано

2017-10-10

Як цитувати

Дроботенко, В. (2017). ФРАЗЕОЛОГІЧНІ УТВОРЕННЯ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ). Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/198

Номер

Розділ

Мовознавство