АНГЛІЙСЬКІ ДІЄСЛОВА ВОЛЬОВОЇ ДІЇ: ДОСВІД ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • О.М. Тугай

Ключові слова:

поняття та визначення волевиявлення, категорії «воля» та «волевиявлення», феномен волі, конститутивні ознаки волевиявлення, модальне значення волевиявлення, семантика дієслів на позначення волі, сема «воля».

Анотація

У запропонованій статті розглянуто поняття волевиявлення як лінгвістичної категорії в сучасній англістиці; визначено категорії «воля» та «волевиявлення»; вказано на феномен волі та пов'язані з нею категорії; виявлено етапи розгортання волевиявлення; виокремлено конститутивні ознаки волевиявлення; обґрунтовано визначення волевиявлення в статусі самостійного модального значення; схарактеризовано семантичні ознаки англійських дієслів зі значенням волевиявлення; проаналізовано семантику сучасних дієслів англійської мови на позначення волі мовця в аспекті волітивності та волюнтативності; виділено певні дієслова із семою волі у конструкціях з інфінітивом та окреслено шкалу гра-
дуального варіювання волітивності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бондарко А.В. Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность /

А.В. Бондарко, Е.И. Беляева, Л.А. Бирюлин и др.; редкол.: А.В. Бондарко (отв. ред.) и др.; АН СССР,

Ин-т языкознания. — Л. : Наука: Ленингр. отд-ние, 1990. — 263 с.

Борисова В.І. Основи римського приватного права / В.І. Борисова, Л.М. Баранова. — Х. : Право,

— 224 с.

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольдт. — М. : Прогресс, 1984. —

С. 356–363.

Гурин В.В. Категория «Воля» в современном английском языке : автореф. дис. ... кандидата фило-

логических наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / В.В. Гурин. — Иркутск, 2009. — 22 с.

Кириллова И.К. Диалог культур: концепция развития лингвистики и лингводидак-

тики : моногр. / И.К. Кириллова, Е.В. Бессонова [и др.] ; под. общ. ред. И.К. Кирилловой,

Е.В. Бессоновой ; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. строит. ун-т. — М. : НИУ МГСУ,

— 216 с.

Колобкова Л.В. Средства выражения модального значения волеизъявления в русском языке

XVII — начала XVIII веков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» /

Л.В. Колобкова. — Тверь, 1995. — 24 с.

Мединська Н.М. Проблема категорійного статусу дієслів / Н.М. Мединська // Studia Linguistica. —

— Вип. 5. — С. 126–135.

Мясоєдова С.В. Проблема визначення відтінків спонукального значення у сучасних лінгвістич-

них дослідженнях / С.В. Мясоєдова // Naukowa mysl informacyjnej powieki — 2013 : materialy IX

Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. — Przemysl : Nauka i Studia. — Vol. 16: Filologiczne

nauki. — S. 3–10.

Філологічні студії

Опара А.А. Типологические характеристики финитно-инфинитивных конструкций

в разноструктурных языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.20 «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / А.А. Опара. — Волгоград,

— 19 с.

Педченко С.О. Класифікаційні параметри субкатегорійних суб’єктивно-модальних значень /

С.О. Педченко // Молодий вчений. — 2016. — Вип. 8 (35). — С. 305–308.

Савельєва Н.О. Засоби вираження деонтичної модальності в ранньоновоанглійській мові

(на матеріалі творів У. Шекспіра) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські

мови» / Н.О. Савельєва. — К., 2010. — 22 с.

Савельєва Н.О. Засоби вираження деонтичної модальності в ранньоновоанглійській мові (на

матеріалі творів У. Шекспіра) : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Н.О. Савельєва. — К.,

— 238 с.

Хузина Е.А. Модальность волеизъявления с оттенком желательности инфинитивных кон-

струкций (на материале русских пословиц и поговорок) / Е.А. Хузина // Вестник Челябинск. гос.

пед. ун-та. Серия: Филология и искусствоведение. — 2011. — Вып. 3. — С. 299–307.

Чайковская Н.Ю. Концептосфера «волеизъявление» в английской и русской лингвокультурах :

автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое

и сопоставительное языкознание» / Н.Ю. Чайковская. — Волгоград, 2008. — 25 с.

Oxford Dictionary of English Grammar by Sylvia Chalker, Edmund Weiner. The new authoritative

guide. — London : BCA, 1994. — 448 p.

Downloads


Переглядів анотації: 152

Опубліковано

2017-10-10

Як цитувати

Тугай, О. (2017). АНГЛІЙСЬКІ ДІЄСЛОВА ВОЛЬОВОЇ ДІЇ: ДОСВІД ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/197

Номер

Розділ

Мовознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають