СИНТАКСИЧНИЙ КОНЦЕПТ І СТРУКТУРНА СХЕМА РЕЧЕННЯ: ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

Автор(и)

  • І.Д. Карамишева

Ключові слова:

структурна схема речення, синтаксична репрезентація, синтаксичний концепт, типова пропозиція, когнітивний синтаксис.

Анотація

У статті здійснено аналіз нових теоретичних надбань у сфері когнітивного синтаксису. Центральним об’єктом опису постає поняття структурної схеми речення, яка трактується як знак синтаксичного концепту. Останній тлумачиться як типова пропозиція, один із виділених людською свідомістю класів відношень, для позначення якого в мові вироблена певна структурна схема речення. Описано підходи до розгляду цього поняття, визначено перспективи подальших досліджень у ракурсі контрастивного
аналізу синтаксичних систем різноструктурних мов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Agleeva Z.R. Frazeologizatsiia slozhnopodchinennykh predlozhenii raznostrukturnykh yazykov kak

kognitivno-sintaksicheskaia problema [Idiomaticity of Complex Sentences of Languages with Different

Structure as a Cognitive-Syntactic Problem] : avtoref. diss. … d-ra filol. nauk: 10.02.19 «Teoriia yazyka» /

Agleeva Zukhra Ravilevna. — Belgorod, 2012. — 49 s.

Bulynina M.M. Glagolnaia kauzatsiia dinamiki sintaksicheskogo kontsepta (na materiale russkoi i

angliiskoi leksiko-semanticheskikh grupp glagolov peremeshсheniia obiekta) [Dynamics of the Syntactic

Concept Caused by Verbs (on the material of Russian and English lexical-semantic groups of verbs

denoting the object movement] : avtoref. dis. … d-ra filol. nauk: 10.02.19 «Teoriia yazyka» / Bulynina

Marina Mikhailovna. — Voronezh, 2004. — 40 s.

Bulynina M.M. Dvizheniie — mysl — slovo [Movement — Thought — Word] / M.M. Bulynina //

Vestnik VGU. — 2004. — № 1. — S. 185–193. — (Seriia «Gumanitarnyie nauki»).

Buniiatova I.R. Suchasnyi stan syntaksychnoi teorii rechennia [Current State of the Sentence Syntactic

Theory] / I.R. Buniiatova // Visnyk Kyivskoho linghvistychnoho universytetu. — 2001. — T. 4, № 1. —

S. 74–84. — (Seriia «Filolohiia»).

Volokhina G.A. Sintaksicheskie kontsepty russkogo prostogo predlozheniia [Syntactic Concepts

of the Simple Sentence in the Russian Language] / G.A. Volokhina, Z.D. Popova. — Voronezh :

Obltipografiia, 1999. — 196 s.

Zolotova G.A. Ocherk funktsionalnogo sintaksisa russkogo yazyka [Description of the Functional

Syntax of the Russian Language] / G.A. Zolotova. — M. : Nauka, 1973. — 352 s.

Kazarina V.I. Sintaksicheskii kontsept «sostoianie» v sovremennom russkom yazyke (K voprosu o yego

formirovanii) [Syntactic Concept “state” in Modern Russian (The problem of its formation)] : diss. … d-ra

filol. nauk : 10.02.01 «Russkii yazyk» / Kazarina Valentina Ivanovna. — Voronezh, 2003. — 429 s.

Karamysheva I.D. Analiz syntaksychnykh konstruktsii u rusli suchasnykh dosiahnen kohnityvnoho

syntaksysu [Analysis of Syntactic Constructions within the Frame of Modern Achievements in Cognitive

Syntax] / I.D. Karamysheva // Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi

Ukrainky. — Lutsk : SNU im. Lesi Ukrainky, 2016. — № 5.— S. 30–36. — (Seriia «Filolohichni nauky.

Movoznavstvo).

Karamysheva I.D. «Syntaksychnyi kontsept» yak tertium comparatioinis u kontrastyvnomu

vyvchenni syntaksychnykh struktur [“Syntactic Concept” as tertium comparatioinis in the Contrastive

Study of Syntactic Structures] / I.D. Karamysheva // Naukovi zapysky. — Kirovohrad : RVV KDPU

im. V. Vynnychenka, 2012. — Vyp. 104 (2). — S. 127–132. — (Seriia «Filolohichni nauky (movoznavstvo)»).

Kubriakova Ye.S. Evoliutsiia lingvisticheskikh idei vo vtoroi polovine 20 veka (opyt paradigmalnogo analiza)

[Evolution of Linguistic Ideas in the second half of the 20-th century (experience of the paradigmal analysis)] /

Ye.S. Kubriakova // Yazyk i nauka kontsa 20 veka. — M. : In-t yazykoznaniia RAN, 1995. — S. 144–238.

Філологічні студії

Kuzmina S.Ye. Variativnost strukturnoi skhemy predlozheniia (na materiale angliiskogo yazyka)

[Variation of the Sentence Structural Scheme (based on the English language material)] / S.Ye. Kuzmina //

Vestnik ChGU. — 2010. — №13 (194). — S. 88–93. — (Seriia «Filologiia. Iskusstvovedenie».Vyp. 43).

Kuzmina S.Ye. Konceptualnoe soderzhanie strukturnoi skhemy There P simple verbal SA place

v angliiskom yazyke [The Conceptual Content of the English structural scheme There P simple verbal SA

place] / S.Ye. Kuzmina // Filologiia. Lingvistika. — 2010. — S. 64–76.

Kuzmina S.Ye. Poniatie «sintaksicheskii kontsept» v lingvisticheskikh issledovaniiakh [The Notion

of “Syntactic Concept” in Linguistic Research] / S.Ye. Kuzmina // Vestnik ChGU. — 2012. — №17 (271). —

S. 87–90. — (Seriia «Filologiia. Iskusstvovedenie».Vyp. 66).

Kuzmina S.Ye. Problema vydeleniia strukturnykh skhem prostogo predlozheniia (na materiale

angliiskogo predlozheniia) [The Problem of Differentiation of the Simple Sentence Structural Schemes

(on the material of the English sentence)] / S.Ye. Kuzmina // Vestnik ChGU. — 2009. — № 10 (148). —

S. 53–57. — (Seriia «Filologiia. Iskusstvovedenie». Vyp. 30).

Lemish N.Ye. Komunikatyvno-prahmatychni ta strukturno-semantychni kharakterystyky kauzalnoho

kompleksu v suchasnykh hermanskykh, romanskykh ta slovianskykh movakh: zistavno-typolohichnyi

aspect [Communicative, Pragmatic, Structural, and Semantic Characteristics of Causal Complex in Modern

Germanic, Romance and Slavic Languages: Contrastive and Typological Aspects] : avtoref. dys. ... d-ra filol.

nauk : 10.02.17 «Porivnialno-istorychne i typolohichne movoznavstvo» / Lemish Nataliia Yevheniivna. —

K., 2015. — 36 c.

Lemish N.Ye. Syntaksychnyi kontsept yak tertium comparationis pry vstanovlenni typolohii struktur

kauzalnoho kompleksu (na materiali niderlandskoi ta ukrainskoi mov) [Syntactic Concept as Tertium

comparationis at Establishing of the Causative Complex Structures’ Typology (on the material of Dutch

and Ukrainian languages)] / N.Ye. Lemish // Visnyk Kyiv. nats. linhv. un-tu : [zb. nauk. pr.] / [hol. red.

A.V. Koroliova]. — K. : Vyd. tsentr KNLU, 2014. — Vyp. 17, № 1. — S. 107–114. — (Seriia «Filolohiia»).

Peshekhonova N.A. Predlozheniia so znacheniem sozdaniia obiekta v rezultate fizicheskogo truda:

struktura, semantika, funktsionirovanie [Sentences with the Meaning of Object Creation as a Result

of Physical Labour: Structure, Semantics, Functioning] : avtoref. diss. … kand. filol. nauk : 10.02.01 «Russkii

yazyk» / Peshekhonova Natalia Alekseievna. — Elec, 2008. — 20 s.

Popova Z.D. Minimalnyie i rasshirennyie strukturnyie skhemy prostogo predlozheniia kak

odnoporiadkovyie znaki propozitivnykh kontseptov [Minimal and Extended Structural Schemes

of the Simple Sentence as Signs of Propositional Concepts] / Z.D. Popova // Traditsionnoie i novoie

v russkoi grammatike : v sb. st. pamiati V.A. Beloshapkovoi. — M. : Indrik, 2001. — S. 218.

Popova Z.D. Sintaksicheskaia sistema russkogo yazyka v svete teorii sintaksicheskikh kontseptov

[Syntactic System of the Russian Language within the Frames of Syntactic Concepts’ Theory] /

Z.D. Popova. — Voronezh : Istoki, 2009. — 209 s.

Popova Z.D. Sintaksicheskii kontsept i mezhkulturnaia kommunikatsiia [Syntactic Concept and

Cross-cultural Communication] / Z.D. Popova // Vestnik VGU. — 2004. — № 2. — S. 27–31. — (Seriia

«Lingvistika i mezhkulturnaia kommunikatsiia»).

Popova Z.D. Sistemnyie otnosheniia strukturnykh skhem russkogo prostogo predlozheniia [Systematic

Relations of Structural Schemes of the Russian Simple Sentence] / Z.D. Popova // Yuzhnoslovenskii

filolog. — 2008. — LXIV. — S. 323–336.

Popova Z.D. Sposoby verbalizatsii kontseptov kak problema kognitivnoi lingvistiki [Concepts’

Verbalization Means as a Problem of Cognitive Linguistics] [electronic journal] / Z.D. Popova. — 2009. —

S. 56–61. — Available at : http://www.vestnik-mgou.ru/mag/2010/ling/3/st9.pdf

Popova Z.D. Strukturnaia shema prostogo predlozheniia i pozitsionnaia skhema vyskazyvaniia kak

raznyie urovni sintaksicheskogo analiza [The Simple Sentence Structural Scheme and the Utterance

Positional Scheme as Different Levels of Syntactic Analysis] / Z.D. Popova // Slovar. Grammatika. Tekst. —

M., 1996. — S. 255–268.

Prykhodko A.M. Kontseptyvna pryroda semantyky [Conceptual Nature of Semantics] /

A.M. Prykhodko // Studia Pholologica (Filologhichni studii) : zb. nauk. prats / red. kol.: I.R. Buniiatova,

L.I. Bieliekhova, O.Ye. Bondareva [ta in.]. — K. : Kyiv. un-t im. B. Ghrinchenka, 2013. — Vyp. 2. — S. 11–16.

Selemeneva O.A. Strukturnaia skhema «gde est kakoie sostoianiie» kak reprezentant sintaksicheskogo

kontsepta «sostoianiie prirody» [The Structural Scheme “there is some state” as a Representative

of the Syntactic Concept “nature state”] / O.A. Selemeneva // Filologicheskiie nauki. Voprosy teorii

i praktiki. — Tambov : Gramota, 2010. — №1 (5) : v 2-h ch. Ch. ІІ. — S. 194–198.

Selemeneva O.A. Tipy rechevykh realizatsii strukturnykh skhem prostykh predlozhenii so znacheniem

«sostoianie prirody» [Types of Speech Realizations of the Simple Sentence Structural Schemes with

the Meaning “nature state”] / O.A. Selemeneva // Vestnik Cheliabinskogo gos. un-ta. — 2011. —

№ 28 (243). — S. 83–89. — (Seriia «Filologiia. Iskusstvovedeniie». Vyp. 59).

Sorokovykh A.S. Iz istorii izucheniia strukturnoi skhemy prostogo predlozheniia v otechestvennoi

lingvistike [The History of Study of the Simple Sentence Structural Scheme in Domestic Linguistics]

Збірник наукових праць • Випуск 7, 2016 65

[electronic journal] / A.S. Sorokovykh. — Available at: http://teoria-practica.ru/-1-2012/philology/

sorokovykh.pdf

Fedorov V.A. Sintaksicheskii kontsept modusa istochnika soobshheniia vo frantsuzskom yazyke

(na fone russkikh perevodnykh sootvetstvii) [Syntactic Concept of the Information Source Modus

in the French Language (in comparison with Russian translated equivalents)] / V.A. Fedorov // Vestnik

Cheliabinskogo gos. un-ta, 2009. — № 13 (151). — S. 126–129.

Furs L.A. Sintaksicheski reprezentiruemyie kontsepty [Syntactically Represented Concepts] : avtoref.

dis. ... d-ra filol. nauk : 10.02.04 «Germanskie yazyki», 10.02.19 «Teoriia yazyka» / Furs Liudmila Alekseevna,

Tambov. gos. un-t im. G.R. Derzhavina. — Tambov, 2004. — 36 s.

Tsyganskaia O.G. Problema sintaksicheskogo minimuma: formalnyi aspekt [The Problem of Syntactic

Minimum: formal aspect][electronic journal] / O.G. Tsyganskaia // Nauchnyi zhurnal KubGAU. — 2012. —

№ 77 (03). — Available at : http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf.51/pdf

Shvedova N.Yu. Prostoie predlozheniie (razdel) [Simple Sentence (chapter)] / N.Yu. Shvedova //

Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka / otv. red. N.Yu. Shvedova. — M. : Nauka,

— S. 11–651.

Downloads


Переглядів анотації: 239

Опубліковано

2017-09-12

Як цитувати

Карамишева, І. (2017). СИНТАКСИЧНИЙ КОНЦЕПТ І СТРУКТУРНА СХЕМА РЕЧЕННЯ: ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ. Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/181

Номер

Розділ

Мовознавство