ОСОБЛИВОСТІ АКТАНТНОГО РОЗПОДІЛУ СЕМАНТИКИ АБСОЛЮТИВІВ

Автор(и)

  • Н.В Лахно

Ключові слова:

абсолютиви, суб’єкт, об’єкт, актант, генеративна функція, акумулятивна функція, тлумачний словник, словникова стаття.

Анотація

У статті проаналізовано семантику абсолютивів, співвідносних з незворотними дієсловами,
шляхом зіставлення семантичних функцій придієслівних актантів. Запропоновано поширити
методику аналізу на інші семантичні групи рефлексивів з метою систематичного опрацювання
теорії зворотних дієслів та їхньої класифікації залежно від семантичної функції постфікса, ви-
значення місця рефлексивів у загальній семантичній категорії актантного розподілу семантики
дієслова та вирішення проблеми уніфікації та виведення типових формул словникових тлума-
чень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Басиров Ш.Р. Словотвір дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологіч-

не мовознавство» / Ш.Р. Басиров. — Київ, 2006. — 34 с.

Бондарко А.В. Теория морфологических категорий / А.В. Бондарко. — Л. : Наука, 1976. — 255 с.

Виноградов В.С. Сопоставительная морфология русского и испанского языков / В.В. Виноградов,

И.Т. Милославский. — М., 1986. — 156 с.

Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови /

І. Вихованець, К. Городенська; за ред. І. Вихованця. — К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. —

с.

Генюшене Э.Ш. Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов /

Э.Ш. Генюшене. — Вильнюс : Мин-во высш. и сред. спец. образования ЛитССР, 1983. — 168 с.

Городенська К.Г. Зворотні дієслова / К.Г. Городенська // Українська мова : Енциклопедія. — К. :

Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. — С. 201.

Князев Ю.П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе /

Ю.П. Князев. — М. : Языки славянских культур, 2007. — 704 с.

Михайлик Р.П. Семантико-граматична структура дієслів на -ся в сучасній українській мові :

автореф. дис. ... канд. філ. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Р.П. Михайлик. — К., 1995. —

с.

Недялков В.П. Типология рецессивных конструкций: Рефлексивные конструкции /

В.П. Недялков // Диатезы и залоги : Тезисы конференции «Структурно-типологические методы в

синтаксисе разносистемных языков». — Л. : Наука, 1975. — С. 21–33.

Соколов О.М. Основы имплицитной морфологии русского язика / О.М. Соколов. — М. : Изд-во

РУДН, 1997. — 203 с.

Соколова С.О. Дієслова з постфіксом -ся як граматична проблема / С.О. Соколова // Мовознавчий

вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. — 2009. — Вип. 8. —

С. 92–99.

СУМ : Словник української мови : в 11-ти т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред.

І.К. Білодіда. — К. : Наук. думка, 1970–1980.

Щербій Н.О. Категорія зворотності дієслів у польській мові : автореф. дис. ... канд. філ. наук:

спец. 10.02.03 «Слов’янські мови» / Н.О. Щербій. — Івано-Франківськ, 2015. — 22 с.

Янко-Триницкая Н.А. Возвратные глаголы в современном русском языке / Н.А. Янко-

Триницкая. — М. : Наука, 1962. — 247 с.

Downloads


Переглядів анотації: 75

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Лахно, Н. (2016). ОСОБЛИВОСТІ АКТАНТНОГО РОЗПОДІЛУ СЕМАНТИКИ АБСОЛЮТИВІВ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/162

Номер

Розділ

Мовознавство