ЗАСОБИ МАРКУВАННЯ КОМПАРАТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ У ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНCЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • О.Ю. Грипас

Ключові слова:

маркер компаративних відношень, афіксальні маркери компаративності, лек- сичні маркери компаративності, синтаксичні засоби маркування компаративних відношень.

Анотація

У статті подано системний опис та класифікацію показників семантики порівняння в синтак-
сичних конструкціях. З’ясовано, що маркери компаративності репрезентовані одиницями лек-
сичного, словотвірного, морфологічного й синтаксичного рівнів мови, що вони мають експліцит-
ну та імпліцитну форми вияву

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арутюнова Н.Д. Тождество и подобие / Тождество и подобие. Сравнение и идентификация //

А.Д. Шмелев, И.Б. Шатуновский, А. Тань и др.; АН СССР. Институт языкознания; Под ред.

Н.Д. Арутюновой. — М. : Институт языкознания АН СССР, 1990. — С. 7–33.

Бартон В.И. Сравнение как средство познания : монография / В.И. Бартон. — Минск : Изд-

во БГУ, 1978. — 127 с.

Берков В.П. Компаративность. Семантика сравнения и типы её выражения / Теория функцио-

нальной грамматики. Качественность, Количественность // Т.Г. Акимова, В.П. Берков, А.В. Бондарко

и др.; под. ред. А.В. Бондарко. — СПб. : Наука, 1996. — С. 107–129.

Костусяк Н.М. Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників [Текст] [Електронний

ресурс] / Н.М. Костусяк. — Луцьк : Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту

ім. Лесі Українки, 2002. — 180 с. — Режим доступу : http://cgi-binirbis_nbuvcgiirbis_64.exe

Кучеренко І.К. Порівняльні конструкції мови в світлі граматики / І.К. Кучеренко. — К. : Вид. КДУ,

— 106 с.

Левченко О. Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь /

Олена Левченко. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 748 с.

Марчук О.І. Структурно-типологічні параметри порівняльних конструкцій в ідіостилі

М.М. Коцюбинського [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Марчук Олена Іванівна;

Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського. — Одеса, 2002. — 229 с. —

С. 196–213.

Плотников А.М. О роли сравнения в процессе образования понятий / А.М. Плотников // Ученые

зап. Ленингр. ун-та. — Серия философских наук. Вопросы логики. — 1960. — В. 17. — № 285. —

С. 87–101.

Прокопчук Л.В. Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення [Текст]

[Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Людмила Володимирівна Прокопчук;

Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2000. — 197 с. — Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P2

DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P

=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=

Романченко А.П. Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компара-

тивності в сучасній українській літературній мові [Текст] : дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Алла

Петрівна Романченко; Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова. — О., 2009. — 224 с. — С. 197–219.

Рошко С.М. Формально-граматична та функціонально-семантична структура порівняльних

синтаксем і підрядних речень у сучасній українській мові [Текст] [Електронний ресурс : дис. ... канд.

філол. наук: 10.02.01 / Світлана Михайлівна Рошко; Ужгородський національний ун-т. — Ужгород,

— 201 с. — Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=

&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20

&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=

Судук І.І. Порівняння в текстах українських перекладів Святого Письма [Текст] : дис. … канд.

філол. наук: 10.02.01 / Ірина Ігорівна Судук ; Прикарпатський національний ун-т. ім. В. Стефаника,

— 237 c.

Херберман К.-П. Компаративные конструкции в сравнении. К вопросу об отношении грамма-

тики к этимологии и языковой типологии / К.-П. Херберман // Вопросы языкознания. — 1999. —

№ 2. — C. 92–108.

Черемисина М.И. Сравнительные конструкции русского языка / М.И. Черемисина. —

Новосибирск : Наука, 1976. — 270 с.

Шаповалова Н.П. Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у сучасній

українській мові [Текст] [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Наталія Петрівна

Шаповалова ; Донецький держ. ун-т. — Донецьк, 1998. — 180 c. — Режим доступу : http://irbis-nbuv.

gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=

&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORT

ERMS=0&S21STR=

Щепка О.А. Функціонально-семантичне поле компаративності [Текст] : дис. ... канд. філол.

наук : 10.02.01 / Оксана Анатоліївна Щепка ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 198 c. : схеми,

діаграми.

Downloads


Переглядів анотації: 182

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Грипас, О. (2016). ЗАСОБИ МАРКУВАННЯ КОМПАРАТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ У ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНCЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/161

Номер

Розділ

Мовознавство