ТЕКСТОВІ ПРОЦЕДУРИ ВИСВІТЛЕННЯ ЕМОТИВНО-КОГНІТИВНОЇ СИСТЕМИ ВІРША (на матеріалі англомовної поезії XX століття)

Автор(и)

  • І.А. Редька

Ключові слова:

емотивність, емотивно-когнітивна система, стилістичний засіб.

Анотація

Статтю присвячено вивченню особливостей текстового представлення емотивного компо-
нента емотивно-когнітивної системи англомовного вірша. У ході дослідження з’ясовано, що емо-
тивний компонент може виражатися в тексті шляхом застосування автором таких процедур,
як імплікація, інтерпретація, часткове висвітлення, повне висвітлення та проекція. У процеду-
рах розкриття емотивного компонента, як правило, задіяні стилістичні засоби, що є виділени-
ми на тлі менш значимих текстових засобів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бєлєхова Л.І. Глосарій з когнітивної поетики : [науково-методичний посібник] / Лариса Іванівна

Бєлєхова. — Херсон : Айлант, 2004. — 124 с.

Воробйова О.П. Ідея резонансу в лінгвістичних дослідженнях / О.П. Воробйова // Мова.

Людина. Світ: До 70-річчя професора М. Кочергана : зб. наук. статей [відп. ред. О.О. Тараненко]. —

К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. — С. 72–86.

Гладьо С.В. Емотивність художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі сучас-

ної англомовної прози) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / С.В. Гладьо. — К., 2000. — 19 с.

Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э. Изард ; [пер. с англ. В. Мисник, А. Татлыбаева]. — СПб. :

Питер, 2006. — 464 с.

Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту : навч. посіб. [для студ. старших курсів факультетів англій-

ської мови] / Валерія Андріївна Кухаренко. — Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. — 272 с.

Ленько Г.Н. Анализ категории эмотивности и смежных с нею понятий [Электронный ресурс] /

Г.Н. Ленько // Вестник Ленинград. гос. ун-та им. А.С. Пушкина. — Вып. 1 (2015). — Режим доступа :

http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-kategorii-emotivnosti-i-smezhnyh-s-neyu-ponyatiy

Лук А.Н. Эмоции и личность / А.Н. Лук. — М. : Знание, 1982. — 176 с.

Стилистика английского языка : [учебник] / [Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихо-

шерст Н.И., Тимошенко З.В.]. — К. : Вища школа, 1991. — 272 с.

Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Ша-

ховский. — [2-е изд. исп. и доп.]. — М. : Изд. ЛКИ, 2008. — 208 с.

Downloads


Переглядів анотації: 137

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Редька, І. (2016). ТЕКСТОВІ ПРОЦЕДУРИ ВИСВІТЛЕННЯ ЕМОТИВНО-КОГНІТИВНОЇ СИСТЕМИ ВІРША (на матеріалі англомовної поезії XX століття). Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/146

Номер

Розділ

Мовознавство