КОМБІНАТОРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛЕКСЕМИ «ЕКОНОМІКА» В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Автор(и)

  • О.Г. Кравченко

Ключові слова:

комбінаторика, сполучуваність, комбінаторні зв’язки, синтаксична модель, сло- восполучення, еквівалент, семантичний компонент

Анотація

У статті розглядаються комбінаторні зв’язки іменника “economy” та їх відповідники в  україн-
ській і  російській мовах. Дослідження показує, що для англійських словосполучень структурно-
лексична скомпресованість є характернішою, ніж для українських та російських еквівалентів.
Порівняно з українськими та російськими еквівалентами одиниця “economy” виявляє ширшу спо-
лучуваність у складі двоелементних утворень, що пояснюється розмитою семантикою англій-
ських мовних одиниць і аналітизмом відповідної мови

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Василько З. Значення слова і контекст: лексична сполучуваність // Вісник Львівського універси-

тету. Сер.: Філол. — Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2004. — Вип. 34. — Ч. 1. — С. 244–250.

Влавацкая М.В. Система базовых понятий комбинаторной лингвистики / М.В. Влавацкая //

Мир науки, культуры, образования. — 2011. — № 1 (26). — С. 32–38.

Влавацкая М.В. Теоретические основы комбинаторной лингвистики: лексикологический

и лексикографический аспекты (на материале русского и английского языков) : автореф. дис. …

д-ра филол. наук : 10.02.19 / М.В. Влавацкая ; Кемеровский гос. ун-т. — Кемерово, 2013. — 51 c.

Гусейнов Г.-Р.А.-К. Некоторые экстралингвистические условия ограничения текстообразующих

потенций вайнахских слов в текстах русской художественной литературы ХIX века о Кавказе /

Г.-Р.А.-К. Гусейнов // Семантика и структура предложения и текста : сб. науч. тр. — Грозный :

Чечено-Ингуш. гос. ун-т, 1981. — С. 77–85.

Ковалів C. Прислівникова сполучуваність дієслів утішання та заспокоювання у сучасній англій-

ській мові (на матеріалі синонімічних рядів з домінантами console та soothe) / C. Ковалів // Іноземна

філологія. — Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. — Вип. 121. — С. 90–99.

Кочерган М.П. Слово і контекст (лексична сполучуваність і значення слова) / М.П. Кочерган. —

Л. : Вища шк., 1980. — 184 с.

Левицький В.В. Апроксиматичні методи вивчення лексичного складу / В.В. Левицький,

О.Д. Огуй, С.В. Кійко, Ю.С. Кійко. — Чернівці : Рута, 2000. — 153 с.

Лесінська О.М. Іменникове словосполучення на позначення людини: структура, семантика,

функція (на матеріалі англомовного детективу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 /

О.М. Лесінська ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с.

Леута О.І. Сполучуваність лексичних одиниць у світлі сучасних лінгвістичних теорій /

О.І. Леута // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту. Сер.: Філологічні науки. —

— № 1. — С. 6–11.

Мединська Н.М. Семантична природа дієслова як носія динамічної ознаки / Н.М. Мединська //

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сер. 10:

Проблеми граматики і лексикології української мови. — К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова,

— Вип. 6. — С. 122–129.

Никитин М.В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика) / М.В. Никитин. — М. :

Высш. шк., 1983. — 127 с.

Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения / М.В. Никитин. — М. : Высш. шк.,

— 168 с.

Mykhaylenko V.V. Semantics of “Economy Collocations” in Discourse / V.V. Mykhaylenko // Наукові

записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Філол. — Острог : Нац. ун-т

«Острозька академія», 2015. — Вип. 58. — С. 78–81.

Mykhaylenko V.V. Conceptual Analysis: Componential Analysis / V.V. Mykhaylenko // Германська

філологія. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. — Вип. 720. — С. 74–86.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Англо-русский экономический словарь / под ред. А.В. Аникина. — М. : Рус. яз., 1977. — 728 с.

Англо-русский словарь по экономике и финансам [Электронный ресурс]. — Режим доступа :

http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=xn_economy&page=showindex

Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики / А. Шимків. — К. :

Києво-Могилян. акад., 2004 . — 429 с.

Электронный словарь Мультитран [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://

www.multitran.ru/c/m.exe?a=5&s=searches

Яковенко Р.В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії

та проблематики: дидакт. довід. / Р.В. Яковенко. — Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2015. — 127 с.

ABBY Lingvo x3. — Moscow : ABBY Sof ware Ltd, 2008.

Dictionary of Economics — London : A & C Black Publ. Ltd, 2006. — 220 p.

T e BBI Combinatory Dictionary of English / Comp. by M. Benson, E. Benson, R.F. Ilson [Digital

Resource]. — Access Mode: http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=en&base=bbicombinatory&page=sh

owindex

Downloads


Переглядів анотації: 123

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Кравченко, О. (2016). КОМБІНАТОРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛЕКСЕМИ «ЕКОНОМІКА» В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/135

Номер

Розділ

Мовознавство