ІНВЕРСИВНІ ПРОЦЕСИ У ПОСТУПІ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ: МОВА, МІФ, КУЛЬТУРА

  • О. С. Колесник
Ключові слова: інверсія, система, профіль, альтернативний світ, міфологічний простір

Анотація

У статті під кутом зору лінгвокультурології, лінгвосеміотики та універсології розглядаєть-
ся інверсія як динамічний процес переструктурування та зміни налаштувань відкритих си-
стем, унаслідок чого відбуваються зміни в інтерпретації та омовленні дійсності, практичній
перетворювальній діяльності та культуротворенні. Інверсія розуміється як трансформація,
що віддзеркалює стани семіосфери  — енергоінформаційного поля лінгвоспільнот, людства
загалом. Базовою інверсією визначається циклічна міграція міфологічного простору в  межах
картин світу лінгвоспільнот. Вербалізовані інверсії контрарного типу та інверсії перепрофі-
лювання аналізуються з використанням універсологічної системно-ієрархічної моделі, з ураху-
ванням семантичного та функціонального критеріїв.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гандзюра В.П. Концепція шкодочинності в екології / В.П. Гандзюра, В.В. Грубінко. — К.—

Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. — 144 с.

Гуртов В.А. Физика твердого тела для инженеров / В.А. Гуртов, Р.Н. Осауленко. — М. : Техносфера,

— 520 с.

Домброван Т.И. Язык в контексте синергетики : моногр. / Т.И. Домброван. — О. : КП ОГТ,

— 346 с.

Калыгин В.П. Язык древнейшей ирландской поэзии / В.П. Калыгин ; общ. ред. В.Н. Ярцевой. —

М. : Едиториал УРСС, 2003. — 128 с.

Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем / Ф. Капра ; [пер. с англ. под

ред. В.Г. Трилиса]. — К. : София; М. : ИД «София», 2003. — 336 с.

Колесник О.С. Лінгвосеміотика міфологічного простору : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 /

О.С. Колесник ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2012. — 548 с.

Колесник О.С. Від міфосеміотики до нео-антропоцентризму у лінгвістиці / Олександр

Колесник // Наукові записки. — Серія: Філологічні науки (мовознавство).— Кіровоград :

РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. — Вип. 137. — С. 435–440.

Колесник О.С. Міфологічно орієнтований семіозис в аспекті квантової лінгвістики /

О.С. Колесник // Науковий вісник Чернівецького університету. — Германська філологія. —

Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. — Вип. 740–741.— С. 80–85.

Леви-Стросc К. Структурная антропология / K. Леви-Стросc ; [пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова]. —

М. : Эксмо-Пресс, 2001. — 512 с.

Левицький А.Е. Перспективні напрями зіставних досліджень у межах когнітивно-дискурсивної

парадигми / А.Е. Левицький // Мовні і концептуальні картини світу. — К. : ВПЦ «Київський ун-т»,

— Вип. 23. — Ч. 2. — С. 119–127.

Пирс Ч.С. Избранные философские произведения [Пер. с англ.] / Ч.С. Пирс. — М. : Логос,

— 416 с.

Поляков В.А. Инверсология / В.А. Поляков, М.А. Колесник. — Кировоград : Полиграф-Сервис,

— 112 с.

Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в созна-

нии и дискурсе / Г.Г. Слышкин. — М. : Academia, 2000. — 128 c.

Cad Goddeu [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.celtnet.org.uk/texts/llyfr_

taliesin/cad_goddeu_eng.html

Etymological Dictionary of Modern English [Електронний ресурс] / Ed. by D. Harper. — Режим

доступу : http://www.etymonline.com

Fáfnismál [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://norse.ulver.com/texts/fafnis.html

Grif i M. Mythic Spacetime / Michael Grif i // Journal of Literary Semantics. — 2000. — № 1. —

Vol. 29. — P. 61–74.

Lokasenna [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://norse.ulver.com/edda/lokasenna.html

Prif gyvarch taliessin [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.celtnet.org.uk/texts/

llyfr_taliesin/prif_gyfarch.html

Sapkowski A. Krew elfów / Andrzej Sapkowski. — Warszawa : SuperNOWA, 1994. — 295 s.

Tolkien J.R.R. Silmarillion / J.R.R. Tolkien. — Boston; N.Y. : Houghton Mif ln Company, 1999. — 365 p.

Völuspá [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://norse.ulver.com/edda/voluspa.html

Vulgate (Latin) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.sacred-texts.com/bib/vul/

index.htm


Переглядів анотації: 45
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2016-12-28
Як цитувати
Колесник, О. С. (2016). ІНВЕРСИВНІ ПРОЦЕСИ У ПОСТУПІ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ: МОВА, МІФ, КУЛЬТУРА. Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/125
Розділ
Мовознавство