ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЗІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «ЧОЛОВІК» У СВІТЛІ НЕОАНТРОПОЦЕНТРИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ ТА ДАВНЬОПІВНІЧНОЇ МОВ)

Автор(и)

  • О.М. Мартинова

Ключові слова:

чоловік, концепт, культура, мова, код, семіозис, міфологічна картина світу.

Анотація

У статті розглянуто лінгвокультурний концепт «чоловік» з позиції принципу неоантропоцентризму
на основі універсологічного підходу і положень теорії міфологічно орієнтованого семіозису. Проаналізо-
вано етимологічні особливості його номінацій у давньоанглійській та давньопівнічній мовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гергель О.В. Образные парадигмы сравнений, характеризующих мужчину и женщину

(на материале англоязычной женской прозы) : автореф. дис. на соискание ученой степени

канд. филол. наук : спец. 10.02.04. Германские языки / О.В. Гергель. — Уфа, 2014. — 21 с.

Домброван Т.И. Язык в контексте синергетики: Монография / Т.И. Домброван. — Одесса :

КП ОГТ, 2013. — 346 с.

Жаботинская С.А. Концепт / домен: матричная и сетевая модели / С.А. Жаботинская // Культура

народов Причерноморья. — 2009. —№ 168. —Т. 1. — С. 254–259.

Карасик В.В. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В.В. Карасик, Г.Г. Слышкин /

Методологические проблемы когнитивной лингвистики. — Воронеж : ВГУ, 2001. — С. 75–80.

Колесник О.С. Міфологічний простір крізь призму мови та культури / О.С. Колесник. — Чернігів :

РВВ ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. — 312 с.

Колесник О.С. Від міфосеміотики до неоантропоцентризму у лінгвістиці / О.С. Колесник //

Наукові записки. — Випуск 137. — Серія : Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград :

РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. — С. 435–440.

Левицкий В.В. Этимологический словарь германских языков / В.В. Левицкий. — Винница :

Нова книга, 2010. — Т. 1. — 610 с.

Потапенко С.І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід лінгвокогнітивного

аналізу) / С.І. Потапенко. — К. : КНЛУ, 2004. — 360 с.

Топоров В.Н. Древо Мировое / В.Н. Топоров // Мифы народов мира : Энциклопедия, в 2 тт. — М. :

Советская энциклопедия, 1980. — С. 398–406.

Croft W. Cognitive Linguistics / William Croft , D. Alan Cruse. — Cambridge : Cambridge University

Press, 2004. — 356 p.

Langacker R.W. A course in cognitive grammar. Manuscript. Preliminary draft / R.W. Langacker. —

San Diego : UCSD, 2000.

Downloads


Переглядів анотації: 107

Опубліковано

2016-04-11

Як цитувати

Мартинова, О. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЗІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «ЧОЛОВІК» У СВІТЛІ НЕОАНТРОПОЦЕНТРИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ ТА ДАВНЬОПІВНІЧНОЇ МОВ). Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/114

Номер

Розділ

Мовознавство