КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ВИОКРЕМЛЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ДОМІНАНТ

Автор(и)

  • І.Г. Саєвич Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

лінгвокультурна домінанта, лінгвокультурологія, етнолінгвістика, лінгвокультурний концепт.

Анотація

У статті розглядаються критерії виокремлення лінгвокультурних домінант. Зроблено акцент на розмежуванні об’єктів дослідження лінгвокультурології та етнолінгвістики, врахуванні історичної
зумовленості національної концептосфери, впливу на її формування зовнішньо- та внутрішньолінгвістичних чинників. Наголошується на важливості застосування психолінгвістичних методів при
з’ясуванні ядра мовної свідомості етносу. Лексичні одиниці, що формують його склад, розглядаються як лінгвокультурні домінанти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая:

Пер. с англ. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая: Пер. с англ. / Отв. ред. М.А.Кронгауз,

вступ. ст. Е.В.Падучевой. – М. : Русские словари, 1996. – 416 с.

Воркачев С.Г. Studia selecta: избранные работы по теории лингвокультурного концепта : [моно-

графия] / С.Г. Воркачев. – Волгоград : Парадигма, 2013. – 167 с.

Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу, 2-е вид / І.О. Голубовська – К. : Логос,

– 284 с.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград :

Перемена, 2002. – 477 с.

Мартінек С. Український асоціативний словник: У 2 т. / С. Мартінек. – Львів : ПАІС, 2008. –

Т. І. – 344 с.

Пименова М.В. Языковая картина мира. – Изд. 3-е доп. – СПб: СпбГУ, 2011. – 106 с.

Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгві-

стики / А.М. Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О.О. Селіванова. – Полтава :

Довкілля. – К., 2008. – 712 с.

Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский /

Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова, Ю.Н. Караулов, Е.Ф. Тарасов. – М. : Ин-т языкознания РАН,

– 800 с.

Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике.

Изд. 2-е, испр. / Н.И. Толстой. – М. : Индрик, 1995. – 512 с.

Уфимцева Н.В. Языковое сознание и образ мира славян [Электронный ресурс] // Языковое со-

знание и образ мира: Сб. научных статей / Отв. ред. Н.В. Уфимцева / Н.В. Уфимцева, 2000. Режим

доступа: http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book2000/html_204/4-2.html

Downloads


Переглядів анотації: 160

Опубліковано

2014-11-14

Як цитувати

Саєвич, І. (2014). КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ВИОКРЕМЛЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ДОМІНАНТ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/60

Номер

Розділ

Мовознавство