ПОЛІКОДОВІСТЬ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ ЯК МОДУЛЬНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ ОДИНИЦІ

Автор(и)

  • Швецова М.Г. Мельник В.І. Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

медіадискурс, рекламний дискурс, полікодовий текст, когнітивний підхід.

Анотація

У статті розглядається феномен полікодовості рекламного тексту як основної одиниці рекламного дискурсу; надаються ознаки полікодовості, що виражені вербальними та невербальними елементами рекламного тексту. Виокремлено ознаки полікодовості рекламного тексту як складної синте-
тичної структури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аракелова О.Г. Место рекламного дискурса в системе дискурсов // режим доступу: http://

www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Philologia/7_102328.doc.htm

Булыгина Т.В., Крылой С.А. Функциональная грамматика //Лингвистический энциклопедиче-

ский словарь /Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. – 566 с.

Быкова Е.В. Речевая организация модульного текста. Монография. – СПб.: РГГУМУ, 2011. – 220 с.

ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Пер. с англ. / Сост. В.В. Петрова; Под ред.

В.И. Герасимова; Вступ. ст. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

Исаева Л.В. Перлокутивный эффект поликодового рекламного текста [Електронний ресурс]. –

– Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Philologia/7_126975.doc.htm

Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских

языках: Образ мира и миры образов. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 1996. – 416 с.

Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності: Навчальний посібник. – Дрогобич,

– 102 с.

Потапенко С.І. Сучасний англомовний медіадискурс: лінгвокогнітивний і мотиваційний аспек-

ти: Монографія. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. – 391 с.

Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. проф.

Г.Н. Манаенко. Выпуск 7. Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 448 с.

Steen G. The Paradox of Metaphor: Why We Need a Three-Dimensional Model of Metaphor. –

Metaphor and Symbol: 23/4/2008. – P. 213–241.

Downloads


Переглядів анотації: 217

Опубліковано

2014-11-11

Як цитувати

Мельник В.І., Ш. М. (2014). ПОЛІКОДОВІСТЬ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ ЯК МОДУЛЬНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ ОДИНИЦІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/53

Номер

Розділ

Мовознавство