ВИКОРИСТАННЯ АНТИЧНОГО ІНТЕPТЕКСТУ В ТВОРЧІЙ ПАРАДИГМІ ЛІНИ КОСТЕНКО: ІНТЕНЦІЇ, ТРАДИЦІЇ, НОВАТОРСТВО

Автор(и)

  • Дячок С.О. Ковбасенко Ю.І.

Ключові слова:

інтеpтекст, гіперрецептивність, інтерпретація художнього тесту, авторська інтен- ція, літературна традиція, езопова мова, Ліна Костенко, антична міфологія

Анотація

У статті розглянуто інтенції, традиції та новаторство, реалізовані в процесі інтеpтекстуального цитування в творчій парадигмі Ліни Костенко. Зроблено висновок про те, що інтенсивне використання у її творах античного інтертексту інтенційоване передусім прагненням письменниці до розробки істоpіософічної пpоблематики (зокрема, осмислення витоків і шляхів розвитку української державності), а також притаманними її творчості медитативністю та філософічністю. Крім того, особливості селекціонування інтертексту з твору-донора є індикатором світоглядних домінант і навіть конкретних особистісних рис автора твору-реципієнта (наприклад, вільнолюбство й нескореність як інтегративна риса образів Прометея і ліричної героїні поезій — alter ego поетеси). Водночас активне вико-
ристання Ліною Костенко інтертексту зумовлене не лише особистими вподобаннями та інтенціями письменниці, а й специфікою її епохи, зокрема впливом літератури постмодернізму з її гаслами «смерті автора», тотальною гіперрецептивністю, інтертекстуальним цитуванням, колажуванням, використанням техніки пастишу і т.п.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Г. Блум ; пер. з англ. під заг. ред. Р. Семківа. — К. :

Факт, 2007. — 720 с.

Борецький М. Античні та біблійні мотиви в ліриці Ліни Костенко / М. Борецький // Українська

мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. — № 2. — C. 61–68.

Дячок С.О. Джерела та функції гетерогенного інтертексту в поезіях Ліни Костенко [Електронний

ресурс] / С. Дячок // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. / редкол.: І.Р. Буніятова,

Л.Є. Белехова [та ін.]. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. — Вип. 4. — С. 91-95. — Режим до-

ступу : http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/118#.WLKLv9ZaIfU

Ковбасенко Ю.І. «Сини вічності і слави»: мотив “exegi monumentum” у творчості В. Шекспіра

та його наступників [Електронний ресурс] / Ю.І. Ковбасенко // Ренесансні студії / гол. ред.

Торкут Н.М. — Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. — Вип. 25–26. — С. 188–201. —

Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/16408/1/Y_Kovbasenko_Renessansny_studiy_2016.pdf

Ковбасенко Ю.І. Антична літеpатуpа : навч. посіб. / Юрій Ковбасенко. — 3-тє вид., випp. та до-

повн. — К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. — 256 с. — Режим інтернет-до-

ступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/15676/1/Y_Kovbasenko_Pidruchnik_AL.pdf

Ковбасенко Ю.І. Література постмодернізму: По той бік різних боків [Електронний ресурс] /

Ю.І. Ковбасенко // Зарубіжна література в навчальних закладах України. — 2002. — № 5. —

С. 2–12. — Режим доступу: http://ae-lib.org.ua/texts/kovbasenko__postmodernism__ua.htm

Костенко Л.В. Триста поезій. Вибрані вірші / Ліна Костенко. — К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,

— 416 с.

Проць О. Щоб передати драматизм сьогодення: Біблійні мотиви та міфологічні образи в по-

езії Ліни Костенко / О. Проць // Всесвітня література в середніх освітніх навчальних закладах. —

— № 4. — C. 1–2.

Франко І.Я. Наливайко в мідянім биці. Причинок до історії легенди / І.Я. Франко // Іван Франко.

Зібрання творів : у 50 т. — К., 1982. — Т. 36. — С. 376–390.

Bart R. Texte // Encyclopaеdia universalis. — Vol. 15. — Paris, 2014.

Derrida J. Introduction et Traduction de L’Origine de la Géométrie de Husserl. — Paris, 1994.

Kristeva J. La rеvolution du langage poetique. — Paris: Seuil, 1994.

L’intеrtеxtualitе // Encyclopedie philosophique universelle. — T. 1. — Paris, 1990.

Lacan J. Écrits techniques. — Paris: Seuil, 1996.

Todorov Tz. Theories du symbole. — Paris, 1997.

Downloads


Переглядів анотації: 350

Опубліковано

2018-01-03

Як цитувати

Ковбасенко Ю.І., Д. С. (2018). ВИКОРИСТАННЯ АНТИЧНОГО ІНТЕPТЕКСТУ В ТВОРЧІЙ ПАРАДИГМІ ЛІНИ КОСТЕНКО: ІНТЕНЦІЇ, ТРАДИЦІЇ, НОВАТОРСТВО. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/215

Номер

Розділ

Літературознавство