КОГНІТИВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОХІДНИХ СУФІКСАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • О.В. Зайченко

Ключові слова:

прикметник, когнітивна модель, когнітивна ознака, гештальт, когнітивне моделюван- ня, концептуалізація.

Анотація

У статті розглядаються теоретично-практичні основи когнітивного формування похідних суфіксальних прикметників німецької мови з категоріальним значенням «якість». Особливу увагу приділено когнітивному моделюванню похідних суфіксальних прикметників, виокремлено когнітивні моделі, які структурують концепт «якість» німецьких ад’єктивів. Зроблено спробу окреслити явище концептуалізації відповідно до німецькомовного дискурсу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного (на материале иберо-романских языков) /

Е.М. Вольф. — М. : Наука, 1979. — 191 с.

Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования /

С.А. Жаботинская // Лiнгвистичнi студії. —Черкаси, 2009. — Вип. 2.

Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков,

Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. — М. : Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. — 245 с.

Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной

точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова ; РАН ИЯ. — М. : Языки славянской

культуры, 2004. — 560 c.

Філологічні студії

Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонс // Теория метафоры. —

М. : Прогресс, 1990. — С. 387–415.

Полюжин М.М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення : [моногр.] /

М.М. Полюжин. — Ужгород : Закарпаття, 1999. — 240 с.

Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания : пер. с англ. / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной

лингвистике. — М. : Прогресс, 1988. — Вып. 23. — С. 52–92.

Шрамм А.Н. Аспекты семасиологического исследования качественных прилагательных (на ма-

териале русского языка) : дис. ... д-ра филол. наук / А.Н. Шрамм. — Калининград, 1981.

Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енцикл. словник для фахівців /

І.Б. Штерн. — К. : Артек, 1998. — 336 с.

Hundsnurscher F. Semantik der Adjektive des Deutschen. Analyse der semantischen Relationen /

F. Hundsnurscher, J. Splett. — Opladen : Westdeutscher Verlag, 1982. — 112 S.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.duden.de http://www.duden.de/rechtschreibung

Downloads


Переглядів анотації: 139

Опубліковано

2017-10-10

Як цитувати

Зайченко, О. (2017). КОГНІТИВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОХІДНИХ СУФІКСАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/200

Номер

Розділ

Мовознавство