АКТАНТНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВНИХ СУФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • Н.В. Лахно

Ключові слова:

суфікс, актантний розподіл семантики, генеративна функція, акумулятивна функція, гібридна функція, актанти-поширювачі.

Анотація

У статті наголошено на здатності дієслівних суфіксів визначати функціональну характеристику придієслівних актантів завдяки експлікації акціонально-видових та фазових характеристик дієслова, проілюстровано перерозподіл актантних функцій унаслідок семантичних процесів, розглянуто особливості взаємодії суфікса з контекстом. Також визначено роль дієслівних суфіксів у формуванні таких фундаментальних лексико-граматичних категорій, як вид і стан.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кузнецова М.В. Актантная распределенность глагольной семантики (лексикографический

аспект) / М.В. Кузнецова // Проблемы функционально-семантической грамматики : мат-лы

Всесоюзной науч.-метод. конф., 16-17 апреля 1991 г. — М. : Изд-во РУДН, 1994. — С. 51–57.

Кузнецова М.В. Функциональная характеристика приглагольных актантов в позиции подлежаще-

го : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 «Русский язык» / М.В. Кузнецова. — М., 1989. — 16 с.

Лазарев С.В. Субъектно-аккумулятивная адресованность семантики глагольных префиксов

в современном русском языке : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 «Русский язык» / С.В. Лазарев. —

М., 1995. — 276 с.

Лахно Н.В. Функціональна характеристика іменних придієслівних актантів / Н.В. Лахно //

Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / МОН України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ;

відп. ред. Г.І. Мартинова. — Вип. 20. — Черкаси, 2015. — С. 104–109.

Лахно Н.В. Актантний розподіл семантики префіксальних дієслів / Н.В. Лахно // Типологія

та функції мовних одиниць: наук. журн. — Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. —

№ 3. — С. 105–115.

Петров А.В. Залоговая семантика в отглагольных именах русского языка : автореф. дис. … канд.

филол. наук : 10.02.01 «Русский язык» / А.В. Петров. — М., 1985. — 16 с.

Сергеева Т.Д. Семантический анализ парадигм приглагольных актантов / Т.Д. Сергеева,

Л.А. Иванова // Производное слово и способы его формирования. — М., 1990. — С. 146–153.

Соколов О.М. Значения и функции глагольных суффиксов /О.М. Соколов // Русское языкознание:

Республиканский междуведомственный научный зборник. Вып. 3. — K. : Высшaя школа, 1981. —

№ 3. — С. 20–27.

Соколов О.М. Имплицитная морфология русского языка : моногр. / О.М. Соколов ; відп. ред.

С.О. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Нежин : ООО «Гідромакс», 2010. — 184 с.

Соколова С.О. Дієслова з постфіксом -ся як граматична проблема / С.О. Соколова // Мовознавчий

вісник : зб. наук. пр. на пошану проф. К. Городенської з нагоди її 60-річчя. — Вип. 8. — Черкаси,

— С. 93–100.

Соколова С.О. Дієслово як носій фреймової семантики / С.О. Соколова // Теоретична і дидак-

тична філологія : зб. наук. пр. — Вип. 2. — К. : Міленіум, 2007. — С. 246–257.

Downloads


Переглядів анотації: 104

Опубліковано

2017-10-10

Як цитувати

Лахно, Н. (2017). АКТАНТНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВНИХ СУФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/195

Номер

Розділ

Мовознавство