ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХІДНОПОЛІСЬКОГО ГОВОРУ ПІВНІЧНОГО НАРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ЕТНОГРАФІЧНОЇ СПАДЩИНИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА)

Автор(и)

  • Т.Л. Видайчук

Ключові слова:

північне наріччя, східнополіський говір, вокалізм, консонантизм, Борис Грінченко, етно- графічна спадщина, фольклорний текст.

Анотація

У статті проаналізовано найбільш релевантні для говору Східного Полісся особливості вокалізму та консонантизму, на підставі яких здійснюється членування поліського ареалу. Матеріалом дослідження стали фольклористичні записи Бориса Грінченка. Мовні факти свідчать про те, що Новгород-Сіверщина та Чернігівщина розвивались у рамках загальноукраїнського мовного становлення: ареал фіксує і фонетичні риси праслов’янської доби, і різні етапи історичних звукових змін, і вплив сусідніх мов, і участь у становленні та стандартизації літературної мови. Аналізовані тексти підкреслюють (лінгвально та етнокультурно) наявність у їхніх авторів специфічної мовної свідомості та відчуття приналежності до українського етносу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Атлас української мови : в 3 т. — К. : Наук. думка, 1984. — Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина

і суміжні землі.

Видайчук Т.Л. До проблеми діалектної основи української літературної мови / Т. Видайчук //

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10.

Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2015. — № 12. — С. 199–204.

Гринченко Б.Д. Этнографіческие матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣдних съ ней

губернияхъ. Т. ІІІ. Песни / Б.Д. Гринченко. — Черниговъ : Типографія губернскаго земства, 1899. —

с.

Гринчишин Д.Г. Четья 1496 року — видатна конфесійна пам’ятка української мови / Дмитро

Гринчишин // ЗНТШ. — 1995. — Т. 229. — С. 251–271.

Жовтобрюх М.A. Фонетика / М. Жовтобрюх // Історія української мови. Фонетика /

М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський, В.Г. Скляренко. — К. : Наукова думка, 1979. — С. 65–329.

Калнынь Л.Э. Развитие категории твердости и мягкости согласных в русском языке /

Л.Э. Калнынь // Ученые записки Институтa славяноведенья АН СССР. — Т. ХІІІ. — 1956. —

С. 121–125.

Коломиец В.Т. Значение данных сравнительно-исторической фонетики для исследования сла-

вянского этногенеза / В.Т. Коломиец // Слов’янське мовознавство. ІХ Міжнародний з’їзд славістів :

доповіді. — К. : Наукова думка, 1983. — С. 70–86.

Маліневська Н.П. Фонетична система української мови XVII — початку XVIII ст. (за текстами

пісень, записаних латиницею) : дис. ... канд. філ. наук : 10.02.01 / Н.П. Маліневська. — К., 2000. — 171 с.

Матвіяс І.Г. Українська мова та її говори / І.Г. Матвіяс. — К. : Наукова думка, 1990. — 168 с.

Мойсієнко В.М. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя : під-

руч. / В.М. Мойсієнко. — К. : ВЦ «Академія», 2016 р. — 284 с.

Філологічні студії

Півторак Г.П. Формування та діалектна диференціація давньоруської мови / Г.П. Півторак. —

К. : Наук. думка, 1988. — 278 c.

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / пер. з англ. С. Вакуленка, А. Даниленка ;

ред. Л. Ушкалов. — Х. : АКТА, 2002. — 1054 с.

Downloads


Переглядів анотації: 399

Опубліковано

2017-10-10

Як цитувати

Видайчук, Т. (2017). ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХІДНОПОЛІСЬКОГО ГОВОРУ ПІВНІЧНОГО НАРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ЕТНОГРАФІЧНОЇ СПАДЩИНИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА). Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/194

Номер

Розділ

Мовознавство