ПЛЕОНАСТИЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ МЕДІА-ТЕКСТАХ

Автор(и)

  • Ю.В. Літкович

Ключові слова:

англомовний медійний дискурс, надлишковість, плеоназми, емотивність, експресивність.

Анотація

У статті досліджено семантику та прагматику плеонастичних словосполучень у сучасному англомовному медійному дискурсі. Встановлено конститутивні жанрові ознаки аналізованого медіа-дискурсу.
Запропоновано визначення плеоназмів та комплексну методику їх дослідження. Окреслено специфіку застосування плеоназмів у сучасному англомовному медіа-дискурсі. Доведено, що плеоназми створюють емоційну напруженість висловлення та вживаються з метою підсилення або уточнення інформації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бехта І. А. Прагматика оповідного дискурсу у газетно-публіцистичному стилі / І.А. Бехта //

Новітня філологія : [наук. журн.]. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2007. — С. 71–84.

Гнезділова Я.В. Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу : структурний,

семантичний і прагматичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» /

Гнезділова Ярослава Володимирівна. — К., 2007. — 291 с.

Дерябина Н.В. Анализ предикатного значения имени существительного в современном ан-

глийском языке : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские

языки» / Дерябина Н.В. — Иркутск, 2004. — 13 с.

Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів

друкованих та інтернет-видань 2000–2005 років) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол.

наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Дмитрук О.В. — К., 2006 — 19 с.

Добросклонская Т.Г. Язык СМИ: становление и содержание понятия / Т.Г. Добросклонская //

Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. —

— № 4. — С. 9–17.

Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика : системный подход к изучению языка СМИ : [учеб.

пособ.] / Татьяна Георгиевна Добросклонская. — М. : Флинта; Наука, 2014. — 264 с.

Філологічні студії

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Евгений Леонидович

Доценко. — СПб. : Речь, 2003. — 304 с.

Дубровина И. В. Психология / Ирина Владимировна Дубровина. — М. : Академия, 2012. — 464 с.

Жулавська О.О. Актуалізація концепту ТЕРОРИЗМ у сучасному британському газетно-

му дискурсі : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Жулавська Ольга

Олександрівна. — Харків, 2011. — 218 с.

Зирка В. В. Манипулятивные игры в рекламе : Лингвистический аспект / Вера Васильевна

Зирка. — [3-е изд., испр.]. — М. : Либроком, 2014. — 256 с.

Информационные вызовы национальной и международной безопасности / [И.Ю. Алексеева,

И.В. Авчаров, А.В. Бедрицкий и др.]; [под общ. ред. А.В. Федорова, В.Н. Цыгичко]. — М. : ПИР-

Центр, 2001. — 328 с.

Лившиц Т.Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте / Татьяна Николаевна Лившиц. —

Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 1999. — 214 с.

Люстрова З.Н. Мир русской речи : беседы о русском языке и культуре речи / З.Н. Люстрова,

Л.И. Скворцов. — М. : Знание, 1972. — 160 с.

Мальченко А.А. Повтор в синтаксических конвергенциях (на материале современного англий-

ского языка) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские

языки» / Мальченко А.А. — М., 1975. — 18 с.

Максим’як О. Класифікація репортажних медіа-ефектів / О. Максим’як // Теле- та радіожурна-

лістика : [зб. наук.-метод. пр]. — Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. — С. 215–222.

Мальцева В.В. Економічна проблематика на сторінках преси ФРН (1996–2001 рр.) : автореф.

дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» / Мальцева В.В. — К.,

— 20 с.

Мокшанцев Р.И. Психология рекламы : [учеб. пособ.] / Рудольф Иванович Мокшанцев. — М. :

ИНФРА-М. — 2008. — 230 с.

Олтаржевський Д.О. Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української пре-

си (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) : автореф. дис.

на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.08 «Українська мова» / Олтажевський Д.О. — К.,

— 16 с.

Паршин П.Б. Лингвистические методы в концептуальной реконструкции / П.Б. Паршин //

Системные исследования. Методологические проблемы : [сб. ст.]. — М. : Наука, 1986. — Вып. 17. —

С. 398–423.

Потапенко С.І. Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного

аналізу) : дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Потапенко

Сергій Іванович. — 2007. — 480 c.

Романюк С.К. Типи американської комерційної журнальної реклами за способом мовленнєвого впливу на адресата / С.К. Романюк // Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філологічні

науки. — 2014. — № 6 (1). — С. 221–230.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса / Елена Иосифовна Шейгал. — М. : Гнозис,

— 326 с.

Шендеровський К. С. Медіакомунікації та соціальні проблеми : зб. навч.-метод. матер. і наук.

ст. : [у 3 ч.] / [упор., ред. К.С. Шендеровського]. — К. : Київ. нац. ун-т, 2012. — Ч. 1. — 288 с.

Fairclough N. Media Discourse / Norman Fairclough. — London : Arnold Publishers, 1995. — 224 p.

Downloads


Переглядів анотації: 238

Опубліковано

2017-09-18

Як цитувати

Літкович, Ю. (2017). ПЛЕОНАСТИЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ МЕДІА-ТЕКСТАХ. Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/185

Номер

Розділ

Мовознавство