ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРЕВІАТУРИ «PR» (PUBLIC RELATIONS) В УКРАЇНCЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • І.Ю. Афанасьєв

Ключові слова:

абревіатура «PR», зв’язки з громадськістю, абревіатури іншомовного походжен- ня в українській мові.

Анотація

Розглядаються граматичні особливості абревіатури «PR». Основними альтернативними варі-
антами є вживання цієї абревіатури у: 1) чоловічому роді однини; 2) множині. Аналізується мо-
вознавча література. Досліджується ступінь представленості кожного з вищенаведених грама-
тичних варіантів при вживанні у наукових, навчальних текстах, у бізнес-практиці. Здійснюється
контент-аналіз письмових робіт студентів, які навчалися за спеціальністю «Реклама і зв’язки з
громадськістю». Визначається оптимальний варіант вживання абревіатури «PR».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Джефкинс Ф. Паблик рилейшнз : учеб. пособ. для вузов : пер. с англ. / Ф. Джефкинс, Д. Ядин ;

под ред. Б.Л. Еремина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 416 с.

Зубарєва М.А. Прикладні антикризові PR-технології : навч. посіб. / Марія Зубарєва ; Нац. ун-т

«Остроз. акад.», Ін-т глобал. стратегій упр. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. —

с.

Иванова Т.В. Политический PR : учебно-метод. пособ. / Т.В. Иванова / Академия украинской

прессы ; Центр свободной прессы. — Киев : ЦВП, 2006. — 147 с.

Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика : підруч. /

В.Г. Королько, О.В. Некрасова. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Київ : ВД «Києво-Могилянська акаде-

мія», 2009. — 831 с.

Королько В.Г. Моделі зв’язків політичного режиму з громадськістю / В.Г. Королько // Наукові

записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. — 2012. — Вип. 6. —

С. 7–29.

Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз : учеб. для студ. вузов / В.Г. Королько. — Москва : Рефл-

бук ; Київ : Ваклер, 2000. — 526 с.

Королько В. Социетальная культура и паблик рилейшнз / В. Королько, О. Некрасова //

Социология: теория, методы, маркетинг. — 2006. — № 4. — С. 161–173.

Кочубей Л.О. PR у політичній сфері : підруч. для вузів / Лариса Олександрівна Кочубей . —

Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013 . — 469 с.

Кравченкова Г.М. Паблік рілейшинз як соціальний інститут: нормативний і організаційний

підхід / Г.М. Кравченкова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — 2013. —

Вип. 58. — С. 95–103.

Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів / Олександр Васильович Курбан. — Київ :

Українська конфедерація журналістів, 2012 . — 157 с.

Лісничий В.В. Сучасний виборчий PR : навч. посіб. / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов. —

Київ : ВД «Професіонал», 2004. — 384 с.

Микульчик Р. Сучасні українські абревіатури: перспективи і стан дослідження / Р. Микульчик //

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Серія «Проблеми української тер-

мінології». — 2005. — № 538. — С. 12–15.

Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / В’ячеслав Анатолійович Мойсеєв. — Київ :

Академвидав, 2007. — 223 с.

Названы PR-агентства Украины с самым большим оборотом [Електронный ресурс]. — Дело. —

— 31 марта. — Режим доступа : http://delo.ua/business/nazvany-pr-agentstva-ukrainy-s-samymbolshim-oborotom-293887/ . — Название с экрана. — Дата обращения : 23.01.2016.

Обласова О.І. Специфіка PR-технологій у державній політиці США часів «Нового курсу» /

О.І. Обласова // Наукові записки [Української академії друкарства]. — Серія : Соціальні комуніка-

ції. — 2015. — № 1. — С. 79–88.

Ольшанский Д.В. Политический PR. — Санкт-Петербург : Питер, 2003. — 544 с.

Орлова В. Внутрішньокорпоративний ПР: підготовка, проведення корпоративних заходів.

Практичні рекомендації / В. Орлова // Маркетинг в Україні. — 2005. — № 3. — С. 22–26.

Пирогова Ю. «PR» — крепкий орешек для великого и могучего / Ю. Пирогова, Е. Борисова //

Советник. — 1999 — № 2(38). — С. 45–47.

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. — Изд. 6-е, дополн. — Киев : Рефл-бук ;

Ваклер, 2005. — 624 с.

Примак Т.О. Практичний ПР. — Київ : УАМ, Зовнішня торгівля, 2011. — 240 с.

Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т.О. Примак. — Київ : ЦУЛ,

— 200 с.

Управление персоналом : учеб. для вузов / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ, 2002. —560 с.

Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. — 2-е изд. — Санкт-

Петербург : СЗРЦ «Русич» ; Паллада-медиа, 2002. — 448 с.

Школа PR Андрія Ротовського [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pr-liga.org.

ua/node/9. — Назва з екрана. — Дата звернення : 21.01.2016.

Шомели Ж. Связи с общественностью / Ж. Шомели, Д. Уисман ; пер. с франц. ; под ред.

Г.Е. Алпатова. — Санкт-Петербург : ИД «Нева», 2003. — 128 с.

Public Relations [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.merriam-webster.com/

dictionary/public%20relations . — Title from the screen. — Date of appeal : 15.01.2016.

Downloads


Переглядів анотації: 231

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Афанасьєв, І. (2016). ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРЕВІАТУРИ «PR» (PUBLIC RELATIONS) В УКРАЇНCЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/163

Номер

Розділ

Мовознавство