Studia Philologica

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Збірник наукових праць «Studia Philologica» включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  із філології (наказ № 747 від 13.07.2015)

ISSN 2412-2491 (Online)

ISSN 2311-2425 (Print)

Реєстраційне свідоцтво: Серія КВ №19607-9407 Р від 11.12.2012 

Проблематика: збірник сприяє поширенню передових наукових ідей у царині мовознавства й літературознавства західних і східних мов.

Галузь науки: мовознавство та літературознавство.

Мова видання: українська, російська та англійська

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Періодичність публікації: 2 рази на рік

Головний редактор: Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, профессор.

Відповідальний секретар: Торговець Юлія Іванівна, кандидат філологічних наук, старший викладач.

Технічний секретар: Вєтров Артем Ігоревич, викладач.

Видавництво: Київський університет імені Бориса Грінченка

Країна видавництва: Україна

Індексується Google Scholar Індексується Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

The processing of the journal "Studia Philologica" has been finalised. The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS. The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493823

Вартість видання. Видання здійснюється на основі самофінансування, за кошти авторів. Вартість однієї сторінки формату А4 становить 40 грн. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Р/р 31557241148659, код ЄДРПОУ 02136554, код банку 820019 ГУДКСУ в м. Києві з позначкою «Публікації у збірнику наукових праць «Studia Philologica»».

Адреса редколегії. Статті приймаються на кафедрі германської філології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (аудиторія 308, телефон (044)4852173), kgf.if@kubg.edu.ua вул. Тимошенка 13 Б, м. Київ, 04212.ISSN: 2412-2491