Studia Philologica

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Збірник наукових праць «Studia Philologica» включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  із філології (наказ № 747 від 13.07.2015)

ISSN 2412-2491 (Online)

ISSN 2311-2425 (Print)

Реєстраційне свідоцтво: Серія КВ №19607-9407 Р від 11.12.2012 

Проблематика: збірник сприяє поширенню передових наукових ідей у царині мовознавства й літературознавства західних і східних мов.

Галузь науки: мовознавство та літературознавство.

Мова видання: українська, російська та англійська

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Періодичність публікації: 2 рази на рік

Головний редактор: Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор

Відповідальний секретар: Бугрій Анастасія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

Технічний секретар: Гуль Олександра Григорівна, викладач кафедри германської філології

Видавництво: Київський університет імені Бориса Грінченка

Країна видавництва: Україна

Індексується ERIH PLUS 

Індексується Google Scholar

Індексується Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

Вартість видання. Видання здійснюється на основі самофінансування, за кошти авторів. Вартість однієї сторінки формату А4 становить 40 грн. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Р/р 31557241148659, код ЄДРПОУ 02136554, код банку 820019 ГУДКСУ в м. Києві з позначкою «Публікації у збірнику наукових праць «Studia Philologica»».

Адреса редколегії. Статті приймаються на кафедрі германської філології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (аудиторія 308, телефон (044)4852173), kgf.if@kubg.edu.ua вул. Тимошенка 13 Б, м. Київ, 04212.ISSN: 2412-2491