Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal <p>Збірник наукових праць «Studia Philologica» включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук&nbsp; із філології (наказ № 747&nbsp;від 13.07.2015)<br><strong>ISSN 2412-2491 (Online)</strong><br><strong>ISSN 2311-2425 (Print)</strong><br><strong>Реєстраційне&nbsp;свідоцтво:</strong>&nbsp;Серія КВ 19607 - 9407 Р від 11.12.2012.<br><strong>Проблематика:</strong>&nbsp;збірник сприяє поширенню передових наукових ідей у царині мовознавства й літературознавства західних і східних мов.<br><strong>Галузь науки:</strong> мовознавство та літературознавство.<br><strong>Мова видання:</strong> українська, російська та англійська<br><strong>Засновник та видавець:&nbsp;</strong>Київський університет імені Бориса Грінченка<br><strong>Періодичність публікації:</strong>&nbsp;2 рази на рік<br><strong>Головний редактор:</strong> Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор<br><strong>Відповідальний секретар:&nbsp;</strong>Саєвич Ірина Георгіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови<br><strong>Технічний секретар:</strong> Козачук Андрій Михайлович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу<br><strong>Видавництво:</strong> Київський університет імені Бориса Грінченка<br><strong>Країна видавництва:</strong> Україна<br><strong>Індексується&nbsp;</strong><a href="https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493823" target="_blank" rel="noopener">ERIH PLUS</a><br><strong>Індексується&nbsp;</strong><a href="https://scholar.google.com.ua/citations?user=T5oyVw0AAAAJ&amp;hl=uk" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a><br><strong>Індексується&nbsp;</strong><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=stfil" target="_blank" rel="noopener">Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського</a>&nbsp;<br><strong>Адреса редколегії.&nbsp;</strong>Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13 Б, м. Київ, 04212.<br>Контактна особа: Саєвич Ірина Георгіївна, i.saievych@kubg.edu.ua</p> uk-UA i.saievych@kubg.edu.ua (Ірина Саєвич) i.saievych@kubg.edu.ua (КУ імені Бориса Грінченка) вт, 09 лип 2019 22:03:04 +0000 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ФОНОЛОГІЧНА АРХІТЕКТУРА СЛОВОФОРМ У ГОТСЬКІЙ МОВІ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/278 <p><em>У статті вивчаються теоретичні засади дослідження фонологічного механізму формування фонемних оболонок словоформ готської мови. У дослідженні надаються теоретичні відомості про систему фонем готської мови в рамках кінемної теорії. Типові моделі побудови словоформ проілюстровано на прикладах найуживаніших і найчастотніших словоформ у готських манускриптах. Наведено приклади нетипових для готської мови моделей побудови словоформ.</em></p> С. Парк ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/278 нд, 07 лип 2019 18:28:52 +0000 Становлення аргументної структури рейзингового дієслова в ранньоновоанглійській мові http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/280 <p><em>Дослідження спрямоване на вивчення процесу становлення аргументної структури рейзингового дієслова в ранньоновоанглійській мові, що сприяло остаточному формуванню рейзингової конструкції з суб’єктом. Встановлено, що поява досліджуваних дієслів в історії англійської мови пов’язана з процесом граматикалізації, а саме з деакузативацією та суб’єктивацією. Давньоанглійське дієслово з повною аргументною структурою протягом середньо- і ранньоновоанглійського періодів стає одноаргументним неперехідним рейзинговим дієсловом, що не має зовнішнього аргументу і не призначає тета-ролі.</em></p> M. Polkhovska, A. Ochkovska ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/280 нд, 07 лип 2019 18:58:37 +0000 ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ACCUSATIVE AND INFINITIVE У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/281 <p><em>Стаття присвячена проблемі вивчення конструкції Accusative and Infinitive у ранньоновоанглійській мові. Розглядаються різні трактування конструкції Accusative and Infinitive, її структурні та функціональні особливості у ранньоновоаглійській мові. Аналізується функціонування частки to в конструкціях Accusative and Infinitive. На базі пам’яток писемності досліджується частотність вживання та функціонування конструкції в ранньоновоаглійській мові.</em></p> Т. В. Криворучко ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/281 нд, 07 лип 2019 21:22:40 +0000 СКЛАДНІ КОМПЛЕМЕНТНІ КОНСТРУКЦІЇ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/282 <p><em>У пропонованій статті проаналізовано особливості синтаксичної сполучуваності фінітних комплементів дієслів волевиявлення у складних конструкціях у синхронії. Окреслено шляхи породження that/ wh-корелятів підрядного зв’язку в позиції вершини специфікатора [Spec, CP] функціональної проекції CP. Доведено, що CP утворює самостійну фразу комплементайзера для розширення функціонування лексичної проекції VP матричного дієслова. Основні граматичні категорії та синтаксичні функції вбудованих у конструкції вищого рівня фінітних комплементарних клауз визначаються як непрямі ствердження, директиви або питання у функції прямого об’єкта та комплемента. Залежно від семантики суперординарного дієслова прояву волі встановлено декларативний та інтерогативний типи субординативних речень.</em></p> О. М. Тугай ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/282 нд, 07 лип 2019 21:28:16 +0000 Основні проблеми систем обробки природних мов http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/283 <p><em>Стаття присвячена обробці природної мови, а саме обробці англійських речень. У статті описуються проблеми, які можуть виникнути під час цього процесу, пов’язані з графічною, семантичною, синтаксичною неоднозначністю. У статті наведено опис шляхів вирішення цих проблем до застосування автоматичного синтаксичного аналізу, а також яким чином такі методи аналізу можуть бути корисними для розробки нових алгоритмів аналізу. Аналіз зосереджений на питаннях, які унеможливлюють основу обробки природної мови — парсинг — процес аналізу речень за їх структурою, змістом і значенням, метою якого є аналіз граматичної структури речення, розподіл речень на складові компоненти і визначення зв’язків між ними.</em></p> O. Hyryn ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/283 пн, 08 лип 2019 21:24:20 +0000 ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ ТА СПІЛЬНОГЕРМАНСЬКІ КОРЕНІ ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНИХ ДІЄСЛІВ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/284 <p><em>У статті виокремлюються та аналізуються індоєвропейські та спільногерманські корені у групі претерито-презентних дієслів. Мовні одиниці давньоіндійської, грецької, латинської, давньослов’янсьої, литовської, готської, давньоісландської, давньоверхньонімецької, давньосаксонської та давньоанглійської мов розглядаються у порівняльно-історичному ракурсі. Аналіз здійснюється на фонологічному, морфологічному та семантичному рівнях. Основна увага приділена виявленню спільних латентних архаїчних коренів, які були затемнені у процесі історичного розвитку і відокремлення германської мовної групи від індоєвропейської спільноти.</em></p> А. В. Боцман, І. М. Моренець ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/284 пн, 08 лип 2019 21:34:31 +0000 Синтаксичний статус підмета у непрямому відмінку в германських мовах http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/285 <p><em>Статтю присвячено висвітленню підходів до визначення синтаксичного статусу іменної фрази у непрямому відмінку як суб’єкта / підмета речення. Розглянуто методологію визначення синтаксичних функцій цих іменних фраз шляхом проведення набору відповідних тестів на суб’єктність конституента речення. З’ясовано, що для германських мов тести на виявлення суб’єктних властивостей реченнєвих складників відрізняються ступенем достовірності залежно від мови або етапу її розвитку.</em></p> H. Zinchenko ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/285 пн, 08 лип 2019 21:40:34 +0000 Мовленнєва поведінка англомовного шлюбного інтернет-шахрая http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/286 <p><em>На матеріалі сучасної англійської мови та реальних подій, що відбулися у 2017–2019 роках, досліджується мовленнєва поведінка шлюбних інтернет-шахраїв. Запропонована класифікація шлюбних інтернет-шахраїв з погляду їхньої мовленнєвої маніпулятивної техніки. Описано етапи сценарію фінансового шахрайства з аналізом мовленнєвих ходів шлюбних інтернет-шахраїв. Розкрито механізм мовленнєвого впливу на жертв інтернет-шахрайства. Встановлено, що основними факторами, що приваблюють потенційну жертву, є: 1) вправна кортеж-самоідентифікація злочинця, 2) мовленнєва підготовка цільового об’єкта за рахунок комплексу ходів, 3) вибудовування психологічної залежності від романтичних стосунків.</em></p> Л. П. Калитюк ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/286 пн, 08 лип 2019 21:46:51 +0000 ДЕКАНОНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ІНТЕРНЕТ-ПОЕЗІЇ НА ПРИКЛАДІ ЖАНРУ «ПИРІЖКІВ» http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/287 <p><em>У статті досліджено сучасні форми інтернет-поезії — «пиріжок» та «порошок». Розглянуто суперечливий характер поняття «канон» та необхідність деканонізації як передумови виникнення та розвитку нових форм сучасної поезії. Проведено порівняльний аналіз традиційних форм лаконічної поезії, таких як: частівка, коломийка, рубаї, сонет, — з одного боку, та сучасної форми інтернет-лірики — «пиріжка» — з іншого. Розглянуто характерні риси сучасних форм поезії: лаконізм, іронію, особливості стилістики та емоційного впливу на реципієнта. Здійснено спробу довести, що «пиріжки» є одними з найдемократичніших форм сучасної поезії та заслуговують подальшого дослідження з боку літературознавців.</em></p> О. О. Вігер ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/287 пн, 08 лип 2019 21:52:45 +0000 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/288 <p><em>Стаття присвячена психолінгвістичним аспектам мовлення політичного лідера. Увага фокусується на методиці дослідження аспектів політичного лідера, запозиченого з області психолінгвістики. Аналіз базується на промові американського політика-жінки Г. Клінтон. Встановлено, що промова є структурованою, змістовною, логічно зв’язною з використанням доцільних методів впливу на аудиторію слухачів.</em></p> Н. В. Дячук ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/288 пн, 08 лип 2019 21:57:52 +0000 Перцептивна ознака в структурі словникових дефініцій напоїв (на матеріалі української, російської та англійської мов) http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/289 <p><em>Особлива увага у лінгвістиці приділяється способам вираження в мові чуттєвого сприйняття людиною навколишнього світу і вивченню засобів мовної актуалізації цього процесу шляхом виявлення найбільш типових мовних структур і моделей. Перцептивна ознака виступає важливою складовою тлумачення, оскільки людина отримує знання про світ шляхом його сприйняття за допомогою органів чуття. У статті здійснено порівняння тлумачення одиниць тематичної групи «напої» у словниках різних мов. Зазначено, що практично всі розглянуті дефініції містять кілька перцептивних ознак, що відносяться до доменів «смак», «запах», «колір», а також їх комбінацій.</em></p> M. Zhuikova, A. Yodlovska ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/289 пн, 08 лип 2019 22:04:31 +0000 Лексикографія: від мистецтва до науки (парадигматична перспектива) http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/290 <p><em>У статті на передній план висувається альтернативний парадигматичний погляд на лексикографію у її розвитку від мистецтва укладання словників до новаторської наукової царини. Серцевину дискусії складають теоретичні та методологічні принципи металексикографічного кодування інформації, прийняті різними лексикографічними теоріями та традиціями. Дослідження визначає чотири лексикографічні парадигми та розглядає останню з них як інтрадисциплінарну систему, що об’єднує штучний інтелект та сучасні технології з теорією, отриманою емпіричним шляхом, на перетині когнітивних та інформаційних наук.</em></p> Ye. Plakhotniuk ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/290 пн, 08 лип 2019 22:12:07 +0000 ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСИ ТИХОГО ЯК ВИЯВ ОПОРУ МОВНІЙ АСИМІЛЯЦІЇ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/291 <p><em>У статті розглянуто світоглядні позиції представника українського правозахисного руху, автора публіцистичних та мовознавчих праць Олекси Тихого, який присвятив своє життя захисту прав української мови в період посилення русифікаційної політики радянського режиму. Здійснено аналіз матеріалу «Словника невідповідних нормам української літературної мови слів» О. Тихого, що відображає руйнівні наслідки русифікації для лексичного складу української мови та рівня мовленнєвої культури населення.</em></p> І. Є. Ренчка ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/291 вт, 09 лип 2019 08:36:11 +0000 Аналіз первинних і вторинних дискурсивних конекторів в історії англійської мови http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/292 <p><em>У статті розглядаються найбільш поширені первинні та вторинні дискурсивні конектори в історії англійської мови, їх походження від інших частин мови: часток, прислівників і прийменників або від словосполучень. Стверджується, що первинні дискурсивні конектори набувають цього статусу на одному з етапів процесу граматикалізації. Досліджено, що первинні конектори здебільшого односкладові, лексично сталі граматичні вирази, які виконують з’єднувальну функцію. Встановлено, що вторинні конектори — багатослівні структури, до складу яких входять компоненти, що функціонують як частини речення або як окреме речення.</em></p> Yu. Lysetska ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/292 вт, 09 лип 2019 08:41:12 +0000 «КУЛЬТУРНИЙ КОД» У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/293 <p><em>У статті проаналізовано поняття «культурний код», яке прийнято тлумачити як сукупність матеріальних та нематеріальних знаків, що набувають безпосереднього відображення в текстах унаслідок відповідних взаємовпливів. Зроблено спробу структурувати фразеологічні одиниці, в яких вербалізується культурний код.</em></p> В. В. Нагорна ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/293 вт, 09 лип 2019 08:46:31 +0000 СТОРІТЕЛІНГ В АНГЛОМОВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ КАМПАНІЇ З БОРОТЬБИ ПРОТИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/294 <p><em>Стаття присвячена лінгвокогнітивним аспектам використання техніки «сторітелінг» в електронних медійних повідомленнях у процесі проведення соціальних кампаній з підвищення рівня обізнаності чутливої категорії аудиторії. Проаналізовано когнітивні засади наративних елементів та виокремлено основних учасників — актантів концептуальної ситуації «торгівля людьми». Установлено відтворювану в медійному дискурсі наративну модель ситуації «торгівля людьми» та її когнітивні властивості, з’ясовано сюжетні особливості сценарію «торгівля людьми».</em></p> Е. О. Палійчук ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/294 вт, 09 лип 2019 08:50:38 +0000 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА МОВЛЕННЯ ДО ОБ’ЄКТИВНОЇ ДІЙСНОСТІ В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/295 <p><em>В статье рассмотрены средства языкового выражения объективности и субъективности оценки в литературно-критическом дискурсе. В результате исследования выявлено, что оценочную функцию выполняют единицы языка номинативного и коммуникативного планов — от слова к тексту, образуя сложные конструкции, помогающие раскрыть дополнительные аксиологические оттенки. Автор опирается на структурные компоненты оценки: субъект оценки, то есть лицо (или социум); объект оценки — предмет или явление; оценочный предикат; характер оценки (или оценочную шкалу); оценочный стереотип и мотивацию оценки. Выяснено, что основной функцией семантико-стилистической категории оценки является выражение отношения субъекта речи к объективной действительности во время коммуникативного процесса. В ходе исследования лексико-семантической системы выражения оценки в литературно-критическом дискурсе, анализа аксиологически маркированных лексем выявлено, что все лексемы можно разделить на две группы: с общеоценочным и частичнооценочным значением. После комплексного анализа была предпринята попытка разграничить средства выражения объективности и субъективности репрезентованной автором оценки.</em></p> І. А. Сташкевич ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/295 вт, 09 лип 2019 08:57:03 +0000 Позиція Ізраїлю щодо питання про вірменський геноцид http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/296 <p><em>Визнання геноциду вірмен є одним із пріоритетів національного порядку денного. Проведено низку історіографічних, психологічних та соціологічних досліджень, видано чимало авторитетної літератури, що представляє проблему міжнародному товариству з точки зору як вірменських, так і зарубіжних дослідників. Водночас, незважаючи на таку кількість матеріалів, деякі аспекти даної проблеми потребують ретельного дослідження. Сьогодні особлива увага приділяється вивченню лінгвістичних фактів як ключових елементів текстового механізму викривлення та фальсифікації історичних подій. Текстологічний аналіз різних інтерпретацій є новим і важливим підходом у вивченні даної проблеми, він спрямований на аналіз лінгвістичного вираження різних підходів до питання геноциду вірмен. Мета даної статті — текстологічне дослідження позиції Ізраїлю з урахуванням історичної перспективи як складової вертикального контексту даного різновиду мовлення.</em></p> S. Gasparyan ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/296 вт, 09 лип 2019 21:38:47 +0000 ВИДОВИЩНІСТЬ РЕАЛЬНОГО В КОНТЕКСТІ МАС-МЕДІЙНОГО РЕЗОНАНСУ (НА ПРИКЛАДІ «СНАФА» ЧАКА ПАЛАНІКА) http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/297 <p><em>У статті проаналізовано особливості висвітлення заснованих на реальних подіях видовищ у мас-медіа. Простежено роль мас-медійного резонансу у «Снафі» Чака Паланіка. Автор зосереджує увагу на снаффільмах, що містять у собі головні характеристики приваблення глядачів: видовище, реальну основу й базові емоції шляхом поєднання порно і жаху.</em></p> Е. Д. Циховська ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/297 вт, 09 лип 2019 21:46:00 +0000 «СТАРОЖИТНЯ СУМНА МЕЛОДІЯ»: СТАНОВЛЕННЯ КУРТУАЗНОГО КОДУ “FIN’AMOR” У «РОМАНІ ПРО ТРІСТАНА ТА ІЗОЛЬДУ» http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/298 <p><em>Статтю присвячено з’ясуванню сутності та специфіки куртуазного коду “fin’amor” як теоретико-літературознавчого поняття, семантично сформованого на базі середньовічних оповідей про Трістана та Ізольду. Встановлено, що сутністю цього коду є взаємне нещасливе кохання, а специфічними прикметами — акцент на стражданні та тяжіння до смерті. “Fin’’amor” як культурний код, трансформуючись протягом століть, зберігає інтерпретаційну стійкість та комунікативний потенціал.</em></p> О. В. Боговін ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/298 вт, 09 лип 2019 21:51:54 +0000 ПО ТОЙ БІК ТРАГІЧНОГО: ГАМЛЕТ У МАСОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/299 <p><em>Статтю присвячено аналізу наративних стратегій масової літератури в романах «Щось гниле» Дж. Ффорде та «Гертруда і Клавдій» Дж. Апдайка, зокрема дослідженню рецепції образу-символу шекспірівського Гамлета як реалізації метатекстуального потенціалу класичної літератури у площині масової культури. Особливу увагу приділено інтерпретації та трансформації шекспірівських образів як виявленню масового стереотипного мислення.</em></p> В. О. Коркішко ##submission.copyrightStatement## http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/299 вт, 09 лип 2019 21:57:20 +0000