Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal <p>Збірник наукових праць «Studia Philologica» включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук&nbsp; із філології (наказ № 747&nbsp;від 13.07.2015)<br><strong>ISSN 2412-2491 (Online)</strong><br><strong>ISSN 2311-2425 (Print)</strong><br><strong>Реєстраційне&nbsp;свідоцтво:</strong>&nbsp;Серія КВ 19607 - 9407 Р від 11.12.2012.<br><strong>Проблематика:</strong>&nbsp;збірник сприяє поширенню передових наукових ідей у царині мовознавства й літературознавства західних і східних мов.<br><strong>Галузь науки:</strong> мовознавство та літературознавство.<br><strong>Мова видання:</strong> українська, російська та англійська<br><strong>Засновник та видавець:&nbsp;</strong>Київський університет імені Бориса Грінченка<br><strong>Періодичність публікації:</strong>&nbsp;2 рази на рік<br><strong>Головний редактор:</strong> Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор<br><strong>Відповідальний секретар:&nbsp;</strong>Саєвич Ірина Георгіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови<br><strong>Технічний секретар:</strong> Козачук Андрій Михайлович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу<br><strong>Видавництво:</strong> Київський університет імені Бориса Грінченка<br><strong>Країна видавництва:</strong> Україна<br><strong>Індексується&nbsp;</strong><a href="https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493823" target="_blank" rel="noopener">ERIH PLUS</a><br><strong>Індексується&nbsp;</strong><a href="https://scholar.google.com.ua/citations?user=T5oyVw0AAAAJ&amp;hl=uk" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a><br><strong>Індексується&nbsp;</strong><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=stfil" target="_blank" rel="noopener">Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського</a>&nbsp;<br><strong>Адреса редколегії.&nbsp;</strong>Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13 Б, м. Київ, 04212.<br>Контактна особа: Саєвич Ірина Георгіївна, i.saievych@kubg.edu.ua</p> uk-UA i.saievych@kubg.edu.ua (Ірина Саєвич) i.saievych@kubg.edu.ua (КУ імені Бориса Грінченка) Sun, 08 Dec 2019 21:49:29 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ: ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАДИГМИ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/305 <p style="text-indent: 1.25cm; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="ru-RU" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;">Ця лекція є частиною англомовного курсу із загального мовознавства</span><span style="font-size: large;"><span lang="uk-UA">.</span></span><span style="font-size: large;"> Стисла інформація про кожну з основних лінгвістичних парадигм – порівняльно-історичну, структуралістську, генер</span><span style="font-size: large;"><span lang="uk-UA">а</span></span><span style="font-size: large;">тивну, когнітивну та комунікативну – наздається за однією </span><span style="font-size: large;"><span lang="uk-UA">і</span></span><span style="font-size: large;"> тією самою схемою, суголосною з логікою наукового дослідження, яке включає проблему, гіпотезу, її верифікацію із залученням певних даних та певного методологічного апарату, а також отримані результати. Така схема дозволяє продемонструвати специфіку кожної лінгвістичної парадигми та полегшує засвоєння відповідної інформації.</span></span></span></p> S. Zhabotynska Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/305 Tue, 03 Dec 2019 23:30:26 +0000 МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС ПОРОДЖЕННЯ МОВЛЕННЯ ТА МИСЛЕННЄВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДІЙ ЛЮДИНИ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/303 <p><em>У роботі із застосуванням теоретичного апарату низки психологічних, лінгвістичних і соціальних наук на основі системного підходу та сучасної синергетичної доктрини теорії хаосу обґрунтовано методологію моделювання когнітивних процесів мислення під час породження мовлення та мисленнєвого проектування дій людини. Показано високу можливість розширення кола міждисциплінарних досліджень з опорою на глобальну модель піраміди сфер духовного буття індивіда як на універсальну концептуальну модель наукового розгляду будь-яких когнітивних явищ, процесів або подій, пов’язаних з породженням мовлення та мисленнєвою діяльністю людини.</em></p> А. В. Клименюк, А. А. Калита Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/303 Thu, 28 Nov 2019 00:33:30 +0000 ТИПОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СВІТІВ В АСПЕКТІ МІФОСЕМІОТИКИ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/306 <p><em>У статті розглянуто сутнісні характеристики альтернативного світу як результату ірраціонально (міфологічно) детермінованої категоризації, визначено механізми його творення і запропоновано його абстрактно-логічну модель. Специфіка розвитку альтернативних світів і властивості їхніх суб’єктівтворців окреслені з позицій універсологічно-системного підходу. Запропоновано типології альтернативних світів з використанням ієрархічно-референційного критерію, деонтично-діяльнісного та алетичного критеріїв.</em></p> О. С. Колесник Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/306 Tue, 03 Dec 2019 23:41:26 +0000 ДИСКУРС ЯПОНСЬКИХ НОВИХ МАС-МЕДІА: ПРИРОДА, ОЗНАКИ ТА РОЗВИТОК http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/307 <p><em>Статтю присвячено визначенню поняття «дискурс нових медіа» та окресленню підстав, за якими цей тип дискурсу може бути відокремлений від інших. Надано огляд теоретичних та концептуальних положень щодо вивчення такого нового феномену, як «цифровий медіадискурс» у його динаміці: від технології Веб 1.0 до фіджитал-формату. Також розглянуто особливості дискурсу нових медіа як системи. Феномен цифрового дискурсу розглянуто на матеріалі сучасних японських медіа. Стаття актуалізує проблему вивчення цифрового формату медіа та відкриває перспективи подальшого дослідження цього питання у японському соціокультурному контексті.</em></p> Р. К. Махачашвілі, А. О. Сидоркіна Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/307 Tue, 03 Dec 2019 23:51:29 +0000 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕПІТЕТІВ У КОРОТКИХ ОПОВІДАННЯХ Г.Ф. ЛАВКРАФТА http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/308 <p><em>У роботі розглянуто роль епітетів у створенні містичної атмосфери та виклику у читача відчуття страху і огиди в оповіданнях Г.Ф. Лавкрафта. Особливістю «cosmic horror» у досліджуваних роботах є використання епітетів з метою апеляції до сенсорних почуттів, які є потужним інструментом створення огидних і моторошних образів та відчуттів. За допомогою міждисциплінарного підходу епітети було проаналізовано відповідно до каналу сприйняття інформації та розподілено на три групи: зорові, слухові та нюхові. Було з’ясовано, що зорові епітети становлять домінуючу групу.</em></p> Y. Torhovets, M. Andronova Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/308 Wed, 04 Dec 2019 22:47:20 +0000 ПАРЕМІОЛОГІЧНА ІТАЛОМОВНА КАРТИНА СВІТУ (МІФОЛОГІЧНА ДОМІНАНТА) http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/309 <p><em>У пропонованій розвідці проведено аналіз пареміологічної картини світу італійської мови; проаналізовано поняття «картина світу»; виокремлено зв’язок між мовною та пареміологічною картиною світу; встановлено частотність використання міфологічних паремій з власною назвою.</em></p> М. І. Гольцева Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/309 Wed, 04 Dec 2019 22:55:33 +0000 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ЛЕКСИЧНІ МЕТОНІМІЧНІ МОДЕЛІ ПОХІДНИХ СУФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/310 <p><em>Запропонована стаття присвячена зіставленню концептуальних та лексичних метонімічних моделей похідних суфіксальних іменників сучасної німецької мови з власне німецькими суфіксами. Здійснено порівняльний аналіз типології концептуальних та лексичних метонімічних моделей загалом, а також на прикладі вужчої групи локального типу метонімії.</em></p> O. Ilchuk Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/310 Wed, 04 Dec 2019 23:04:23 +0000 ПОЛИСЕМИЯ В АВИАЦИОННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/311 <p><em>У статті pозкрито основні джерела та способи формування полісемантичних термінів в азербайджанській і англійській авіаційній термінологічній системі. Полісемія сприяє зміні способів сприйняття навколишнього світу і є одним з основних методів пізнання і концептуалізації дійсності. Представлено сутність поняття полісемії та розглянуто способи утворення полісемантичних технічних термінів.</em></p> А. А. Кулиева Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/311 Wed, 04 Dec 2019 23:16:09 +0000 БІЛОРУСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЧНА КОДИФІКАЦІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. ТА «СЛОВАРЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» ЗА РЕД. Б. ГРІНЧЕНКА: СПЕЦИФІКА ДЕСКРИПТИВНИХ МЕТОДІВ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/312 <p><em>У статті в порівняльному аспекті розглянуто основні прескриптивні методи «Словаря української мови» за ред. Б. Грінченка (1907–1909) та найвідоміших кодексів нової білоруської літературної мови першої половини ХХ ст.: «Білорусько-російського словника» М. Байкова й С. Некрашевича (1925) та «Російсько-білоруського словника» С. Некрашевича й М. Байкова (1928). Констатовано, що «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка своїми прескрипційними методами відрізняється від аналізованих білоруських кодексів, з багатьох поглядів він повніший і ретельніше продуманий. У Грінченковому словникові ліпше описана варіантність і синонімія одиниць, ніж у розгляданих білоруських. Порівняння специфіки дескрипції українських і білоруських словників ХХ ст. допоможе виявити характерні особливості традиції лексикографічного опису лексики у двох національних школах, покаже шляхи становлення прескриптивного мовознавства Білорусі та України в зазначений період.</em></p> О. І. Скопненко Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/312 Wed, 04 Dec 2019 23:24:26 +0000 ЛЕМКІВСЬКИЙ ГОВІР: ПРОБЛЕМА СТАТУСУ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/313 <p><em>У статті розглянуто проблему статусу лемківського говору — одного з найархаїчніших у діалектній системі української мови. Схарактеризовано появу терміна </em>«<em>лемки</em>»<em>. Визначено основні положення, які виникли внаслідок полеміки щодо лемківського говору в українському мовознавстві. Зроблено порівняльний аналіз функціонування лемківського говору в українській та польській мовах. Розглянуто процес та причини його кодифікації на території Польщі. Виявлено і окреслено основні причини неможливості існування поняття «лемківська мова» на території України.</em></p> Н. П. Русаченко, С. Р. Коханчик Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/313 Sat, 07 Dec 2019 23:06:48 +0000 МІНІТЕКСТ АНГЛОМОВНОГО ПЛАКАТА ПЕРІОДУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ У США (1861–1865 рр.) http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/314 <p><em>Стаття присвячена виявленню семантичних, лексичних та прагматичних складових мінітексту англомовного плаката періоду Громадянської війни у США (1861–1865 рр.). Подано можливу типологію плакатів періоду Громадянської війни у США, визначені їх характерні риси та паралінгвістичні засоби.</em></p> Ю. В. Чорнобай Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/314 Sat, 07 Dec 2019 23:14:41 +0000 НАРАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА У ПОЕТИЦІ ЕДГАРА ПО: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/315 <p><em>Статтю присвячено виявленню компонентів поетики американського поета, прозаїка, есеїста, літературного редактора й критика Едгара Аллана По, характеру їх взаємодії та особливостей наративної перспективи як компонента поетики автора. У роботі систематизовано існуючі підходи до вивчення поетики; комплексно розглянуто її складники, а саме: ідіолект та ідіостиль; висвітлено фактори, що впливають на наративну різноманітність художніх творів, та розглянуто такі поняття, як «наративна перспектива», «зміна перспективи» та «фокалізація».</em></p> Н. А. Марущак Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/315 Sat, 07 Dec 2019 23:20:47 +0000 СТРУКТУРНО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАГАДОК http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/316 <p><em>У статті розглянуто структурно-когнітивні особливості англійських загадок, основні принципи їх побудови. Предметом дослідження виступають етнокогнітивні засади формування лексико-семантичної структури англійських загадок. Відтворено процес реконструювання етнокогнітивності людей, їх національного мислення, його еволюціонування за допомогою такої паремійної одиниці, як загадка. Обґрунтовано необхідність окреслення змісту загадок з огляду на розвиток технологій, появи нового, що оточує людину.</em></p> О. Я. Яник Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/316 Sat, 07 Dec 2019 23:26:06 +0000 ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ, УСКЛАДНЕНОМУ КОНКРЕТИЗУВАЛЬНИМИ ОДИНИЦЯМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/317 <p><em>У статті розглянуто типологію синтаксичного зв’язку в простому реченні, ускладненому конкретизувальними одиницями, визначено поняття синтаксичних конкретизаторів, проаналізовано різні теорії синтаксичного зв’язку, описано вияви синтаксичного зв’язку, яким поєднані конкретизувальні компоненти з граматичною основою речення, охарактеризовано специфіку поєднання цих складників.</em></p> І. О. Аксьонова Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/317 Sat, 07 Dec 2019 23:33:49 +0000 ІГРОВЕ ПАРОДІЮВАННЯ ЖАНРОВИХ ТРАДИЦІЙ У РОМАНІ-ТРИПТИХУ «ТРИ ЛИСТКИ ЗА ВІКНОМ» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/318 <p><em>Оманливість фабули та подвійна специфіка пластів художнього тексту визначають колізію у романі «Три листки за вікном» В. Шевчука. На структурному, проблемно-тематичному та художньому рівнях твори являють собою пародію на певний літературний жанр. За допомогою максимальної амбівалентності ігрового тексту (під якою розуміємо закладену в твір настанову на багаторазове прочитання) письменник маніпулює сприйняттям читача, націленого на одночасне виділення альтернативних можливостей інтерпретації як всього тексту, так і його окремих елементів.</em></p> В. П. Кідалова Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/318 Sat, 07 Dec 2019 23:41:05 +0000 БОРИС ГРІНЧЕНКО ТА МИКОЛА ЛУКАШ: ПЕРЕГУК ПОКОЛІНЬ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/319 <p><em>У статті розглянуто оригінальні та фольклорні тексти в записах Бориса Грінченка як джерела формування фразеологічної та паремійної Картотеки класика української школи художнього перекладу Миколи Лукаша. Констатовано, що М. Лукаш найчастіше у своїй Картотеці фіксував ті звороти, які були виокремлені з фольклорних матеріалів у записах Б. Грінченка та з першого розділу праці письменника «Перед широким світом» (1907). У Картотеці М. Лукаша найліпше збереглися одиниці, дібрані з українських народних казок у записах Б. Грінченка.</em></p> О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк-Скопненко Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/319 Sat, 07 Dec 2019 23:48:59 +0000 ПОДОРОЖ УГЛИБ СЕБЕ ЗАДЛЯ ПОШУКУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОВАГИ У РОМАНІ С. ПЛАТ «ПІД СКЛЯНИМ КОВПАКОМ» http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/320 <p><em>У статті проведено аналіз роману С. Плат «Під скляним ковпаком» з метою дослідження та осмислення ескейпічних мотивів, притаманних як героїні нової американської жіночої прози середини ХХ ст., так і самій авторці. Проаналізовані способи переосмислення жіночої прози в контексті суперечок про літературну репутацію.</em></p> Д. Г. Павленко Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/320 Sun, 08 Dec 2019 21:38:12 +0000 ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА ПАЛІТРА У РОМАНІ ВІЛЬЯМА ГОВАРДА ГАССА «ТУНЕЛЬ»: ЛІТЕРАТУРНІ ПАРАЛЕЛІ РАЙНЕРА МАРІЇ РІЛЬКЕ У РОМАНІ http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/321 <p><em>У статті проаналізовано чинники інтертекстуального впливу роману Р.М. Рільке «Нотатки Мальте Лаурідса Брігге» на роман американського письменника В.Г. Гасса “The Tunnel”. Мету та актуальність нашого дослідження визначає методологічна доцільність аналізу інтертекстуальної палітри твору Гасса саме у площині виокремлення конкретних фрагментів твору Рільке, відлуння яких знаходимо у романі Гасса. Роман «Тунель» поділяє багато рис поетики «Нотаток» — художню перспективу, форми зображення речей, окремі сюжетні лінії, засіб вставних новел, автофікціональність.</em></p> S. Sushko Авторське право (c) 2019 Studia Philologica http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/321 Sun, 08 Dec 2019 21:47:24 +0000